Nieuwsbrieven 2016

Nieuwsbrieven 2016

Nieuwsbrief december 2016Contributie 2016
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een factuur voor de contributie van 2017. De penningmeester stelt een tijdige betaling zeer op prijs. Een betaling later in het jaar bezorgt hem veel extra werk. Het contributiebedrag van EUR 15,00 is een minimale bijdrage aan de vereniging. Indien u de activiteiten van de vereniging hoger waardeert, stelt het bestuur een hogere bijdrage zeer op prijs. Voor leden die buiten Heiloo wonen en de Cronyck en brieven per postNL ontvangen, verzoeken wij de bijdrage te verhogen met
EUR 7,50 in verband met de portokosten. U kunt uw contributie overmaken naar bankrekening                 NL 76 INGB 0005477891 met de vermelding contributie 2017 en uw lid- en factuurnummer (zie factuur). Leden die op of na 3 september 2016 lid zijn geworden en daarna de contributie hebben betaald, zijn ook voor 2017 lid.
De Historische Vereniging Oud Heiloo is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI-instelling, dat houdt in dat uw bijdrage in aanmerking kan komen voor belastingaftrek als gift.

Huisvesting van de vereniging
Zoals in de nieuwsbrief van augustus is gemeld, is het bestuur met betrekking tot de huisvesting naarstig op zoek naar een oplossing. Getracht wordt een oplossing te vinden die recht doet aan het werk van de vele vrijwilligers in de voorbije jaren, maar die ook voor de toekomst goede kansen biedt voor de vereniging. En als het enigszins kan willen we graag een verbintenis aangaan die ons de komende tijd zekerheid geeft voor een goede maar vooral ook betaalbare huisvesting.

Expositie afgesloten
Op 28 oktober is de tentoonstelling over Buk-Buk, BukPop en Ypestock op passende wijze afgesloten. Gedurende vele maanden is een expositie over de geschiedenis van deze drie organisaties in de Oudheidkamer te zien en te horen geweest. Het drieluik heeft een groot aantal bezoekers getrokken, mede door het met enige regelmaat optreden van een aantal Buk-Buk coryfeeën. Het leverde de historische vereniging de belangstelling op van een wat jongere generatie, een effect waarop we als vereniging ook hadden gehoopt.
De tentoonstelling was vooral ook een succes vanwege de enorme inzet van de mensen van Buk-Buk, BukPop en Ypestock en de plezierige samenwerking van hen met onze eigen tentoonstellingscommissie. Als dank voor al hun werk was er een optreden van het duo Sam&Falco, een gebaar dat zeer in de smaak viel.

Nieuwe tentoonstelling 75 jaar vrijwillige brandweer
Duurt de samenstelling van een tentoonstelling vaak vele weken, de afbraak ervan vergt meestal slechts enkele dagen. Zo ook met Buk-Buk en Ypestock.
Als volgende staat een expositie op het programma over 75 jaar vrijwillige brandweer in Heiloo. Dat feestelijke jubileum wordt binnenkort gevierd en een mooie tentoonstelling beoogt deze bewogen geschiedenis in beeld te brengen. Enkele mensen van de Heilooër brandweer zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen en kort geleden is met de daadwerkelijke inrichting in de Oudheidkamer begonnen. Het belooft een interessante terugblik te worden met tal van activiteiten. In de lokale en regionale pers zullen we
u op de hoogte houden van de plannen. De officiële opening van de tentoonstelling staat gepland voor 16 december. Vanaf 17 december is iedereen welkom in de Oudheidkamer om de expositie te komen bekijken.

Bezoek aan Nijenburg
Het landgoed Nijenburg is sinds het midden van de zestiende eeuw het eigendom geweest van de familie Van Egmond van de Nijenburg, van de familie Van Foreest en van de vereniging Hendrick de Keyzer.
Na een grondige restauratie vanaf 2004 heeft het buiten zijn ‘rijke’ uitstraling weer terug, zowel binnen als van buiten. Het afgelopen jaar heeft de Historische Vereniging Oud Heiloo weer meer dan duizend bezoekers mogen verwelkomen. Heel bijzonder was onze assistentie bij de tentoonstelling Schilderachtig Nijenburg, een expositie van schilderijen en tekeningen van Aleide Tomson – van Foreest.
Ook in het nieuwe jaar 2017 kunt u weer op bezoek komen, de koffie en de vrijwilligers staan voor u klaar. Voor meer informatie zie onze website,
www.oudheiloo.nl of bel met 06 51718363.

Stolpersteine
In het boek ‘Heiloo, Een dorp in oorlogstijd’, dat in 2011 verscheen en waarin de periode ‘40-’45 in Heiloo uitgebreid wordt beschreven, staat het verhaal verteld van de vele joodse inwoners van Heiloo en van hen die hier een schuilplaats hadden gezocht. Zoals in het boek valt te lezen hebben de meesten van hen de oorlog niet overleefd. Voor deze slachtoffers van het oorlogsgeweld wil de historische vereniging door middel van zogenaamde Stolpersteine een blijvende herinnering in het straatbeeld van het dorp aanbrengen. Een dergelijk initiatief is al in veel andere steden en dorpen in Nederland en daarbuiten gerealiseerd. Namens Oud Heiloo is een comité actief met de voorbereidingen, dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente.
Op 12 februari 2017 zal Gunter Demnig, de kunstenaar die het Stolpersteine-project heeft bedacht, naar Heiloo komen en de gedenkstenen in het wegdek aanbrengen. Tegen die tijd zult u via de pers uitgebreid worden geïnformeerd. (zie ook http://www.stolpersteine.eu)

Veilingklok
De veilingklok heeft vlak voor 11 september, Open Monumentendag, een mooie plek gekregen in de permanente tentoonstelling in de Oudheidkamer. Omdat een groot deel van de elektrische installatie van de klok, zoals de motor, de lampen en vooral ook de bedrading de tand des tijds niet goed hadden doorstaan is deze waar nodig vervangen. En hoewel de klok wel al weer functioneert, zijn er nog wat kleine aanpassingen nodig om het museumstuk te kunnen gebruiken wanneer bijvoorbeeld schoolklassen een bezoek aan de Oudheidkamer brengen.

Medewerkersdag
Zoals de vereniging dat ook in voorgaande jaren heeft gedaan, organiseren we in januari 2017 weer een bijeenkomst voor al onze vrijwilligers.
Al die personen die zich telkens weer met hun tijd en energie verdienstelijk maken voor Oud Heiloo willen we op die manier onze waardering tonen.
Dit jaar hebben we het plan opgevat om een bezoek te brengen aan de Abdij in Egmond-Binnen. Niet alleen is het een zeer interessante locatie dicht in de buurt maar de geschiedenis leert, dat er een zeer duidelijke band is
geweest tussen Heiloo en de abdij. Eeuwenlang was de kerk van Heiloo het bezit van de abdij en had de abt van het klooster het op religieus gebied in Heiloo voor het zeggen.
Een interessante locatie dus voor een historische vereniging.

Begroting
Op de algemene ledenvergadering in april van dit jaar heeft het bestuur een voorstel gedaan om de begroting voor 2017 pas aan het einde van het jaar 2016 aan de leden voor te leggen. Reden daarvoor was het feit dat het in april van het ene jaar erg moeilijk is om een reële begroting te maken voor het daaropvolgende kalenderjaar. Het voorstel is indertijd met algemene stemmen door de vergadering aanvaard. Zoals u toen werd beloofd, treft u nu bij deze nieuwsbrief de begroting voor het jaar 2017 aan. Uiteraard komen we er op de jaarvergadering in april nader op terug.


Nieuwsbrief augustus 2016

Bestuurlijke zaken
Op de zeer druk bezochte algemene ledenvergadering in april van dit jaar heeft de vereniging afscheid genomen van vier bestuursleden die gedurende vele jaren de historische vereniging met kennis van zaken hebben geleid. Het was mede aan hun niet aflatende inzet te danken dat de vereniging in ledental zeer is gegroeid en dat tal van zaken voor de vereniging tot stand zijn gebracht. Piet Kuijper, Wim Buwalda, Dick Slagter en Piet Stoffers, nogmaals, op deze plaats, hartelijk dank voor alle tijd en energie die jullie aan de vereniging hebben besteed.
Voor de vertrekkende bestuursleden zijn vier nieuwe leden tot het bestuur toegetreden, Marion Ouwendijk, Maarten Dijkshoorn, Nico Lenting en Jan de Winter. Marion O. heeft onder andere de p.r. in haar takenpakket en coördineert de activiteiten van de tentoonstellingscommissie, Maarten D. is de nieuwe secretaris, Nico L. neemt het gebouw (de Oudheidkamer) onder zijn verantwoording en Jan de W. is onder andere betrokken bij de tentoonstellingscommissie en vertegenwoordigt, samen met Marion O. het bestuur in de redactie van de Cronyck.
Helaas heeft Jacky Mol haar bestuursfunctie neer moeten leggen. Vooral de verbouwing van het Zaadpakhuis aan de Holleweg vergt zoveel aandacht en tijd dat zij geen kans meer zag haar bestuurstaak goed te vervullen. Wellicht is er in de toekomst gelegenheid voor haar om alsnog een bijdrage te leveren.

Redactie Heylooer Cronyck
Niet alleen in het bestuur maar ook in de redactie van de Heylooer Cronyck is een flink aantal nieuwe personen aangetreden. Over de personele veranderingen leest u in het voorwoord van de Cronyck.
We zijn blij dat met deze vernieuwde redactie de continuïteit van onze mooie periodiek is gewaarborgd. De nu verschenen Cronyck is mede door de redactionele veranderingen wat later verschenen dan gebruikelijk maar het voornemen is om het decembernummer weer op tijd te laten verschijnen.

Huisvesting van de vereniging
Wat betreft de huisvesting, daarover is het overleg met de gemeente gaande. Zoals bekend hangt de vereniging door een andere systematiek voor de verlening van subsidies een aanzienlijk verhoogde huurprijs van de Oudheidkamer aan de Bergeonstraat boven het hoofd. De voorziene verhoging gaat onze financiële draagkracht verre te boven. Voor onze toekomstige huisvesting zijn door de gemeente diverse mogelijkheden geopperd maar de voorkeur van het bestuur gaat uit naar een voortgezet verblijf in het huidige gebouw. De energie en tijd die door de vele vrijwilligers in de afgelopen jaren aan de Oudheidkamer is besteed, gooi je niet zomaar weg.

De afslag, de schoorsteen en de klok
De pogingen die Oud Heiloo heeft gedaan om het deel van de afslag A9 richting industriegebied Boekelermeer langs een iets gewijzigd tracé aan te leggen, lijkt geen succes te hebben gehad. De door ons voorgestelde aanpassing zou de aantasting van het natuur- en cultuurhistorisch waardevolle gebied van het Heiloooër Die aanzienlijk hebben beperkt. Jammer van deze gemiste kans.
Ook voor het behoud van de schoorsteen van de inmiddels gesloten Campina melkfabriek heeft Oud Heiloo zich sterk gemaakt. Wij beschouwen de schoorsteen als een uniek monument, een prachtig icoon van het oude Heiloo, het agrarische Heiloo waarin de bevolking nog voornamelijk bestond uit veehouders en tuinders. Dus het Heiloo van voor de renteniers en forenzen. Daarnaast is de schoorsteen op te vatten als industrieel erfgoed dat onderdeel was van de fabriek waar talloze Heilooërs sinds de oprichting in 1955 hun brood verdienden.
Gelukkig lijken de kansen voor behoud van dit bouwwerk wat gunstiger.
Een ander icoon voor agrarisch Heiloo is de veilingklok. Sinds enige tijd is de klok, na een lang verblijf elders, weer terug in Heiloo. Dit monument voor het tuindersverleden van het dorp wordt op dit moment, in overleg met de gemeente, weer volledig hersteld en werkend gemaakt. Het is het plan om de klok voor het weekend van 10/11 september 2016 (open monumentendagen) in volle glorie opgesteld te krijgen in de permanente tentoonstelling in de Oudheidkamer. We hopen dat dat lukt.

Wandelen met Oud Heiloo
In april zijn door Oud Heiloo verschillende wandelingen georganiseerd langs plekken in Heiloo waar in de oorlog het nodige is gebeurd. Dit keer ging de wandeling vanuit de Oudheidkamer richting Ter Coulsterlaan (Nieuwe laan), Kennemerstraatweg en Stationsweg. Net als in 2015 was de belangstelling groot en er wordt aan gedacht daar volgend jaar een vervolg aan te geven.
Voor het eerst is een presentatie gehouden over WO2 met aansluitend een wandeling voor het basisonderwijs. Groep 7 van de Zuidwester had wat dit betreft de primeur. Vanwege het succes van dit initiatief zijn er plannen dit voor volgend jaar voor meer basisscholen te doen.
Een andere wandeling van Oud Heiloo werd op 21 juni gehouden naar de Ronde O om daar, op de langste dag, de zonsondergang te aanschouwen. De belangstelling was erg groot en ook wat dit betreft wordt aan herhaling gedacht.

Tentoonstellingen
In de Oudheidkamer is de laatste weken gewerkt aan een aanvulling van de permanente tentoonstelling.
In de voorzaal is al enige tijd de expositie over 50 jaar BukBuk te zien, die vervolgens is aangevuld met een overzicht van BukPop. Momenteel wordt voorbereid een terugblik op 10 jaar Ypestock. Een belangrijk aandeel in de samenstelling van deze tentoonstellingen wordt geleverd door de mensen van BukBuk, BukPop en Ypestock.
Tijdens de exposities in de voorzaal is een aantal keren een optreden verzorgd door artiesten uit het ‘Buk-verleden’. Telkens een feest van herkenning en misschien een klein beetje weemoed.
In juni konden bezoekers van de Oudheidkamer een door hun gekozen foto uit de expositie door de mensen van BukBuk laten printen. Een mooi aandenken uit een voorbije tijd.
Voor het eind van het jaar is een expositie in voorbereiding over 75 jaar vrijwillige brandweer van Heiloo. Het belooft een interessante tentoonstelling te worden.
Met enige regelmaat hebben er rondleidingen plaats gevonden voor groepen in de Oudheidkamer waarvan sommige werden gecombineerd met een presentatie in de filmzaal. Ook de rondleidingen in Nijenburg trekken nog steeds ruime belangstelling.
Op Nijenburg heeft gedurende de afgelopen maanden een expositie plaatsgevonden van schilderwerk van mevrouw A. Tomson-van Foreest. Aan de organisatie daarvan heeft Oud Heiloo een belangrijke bijdrage geleverd.

Uit en zo en Open Monumentendagen
Op zaterdag 3 september a.s. zal Oud Heiloo weer aanwezig zijn met een stand op Uit en Zo Heiloo. Waarschijnlijk zullen we weer te vinden zijn vlak voor de Willibrorduskerk aan de Westerweg. We hopen daar, net als andere jaren, veel Heilooërs te ontmoeten. De sabel uit het artikel van de Cronyck zal er zijn te bewonderen. Een week later, op 10 en 11 september, is de Oudheidkamer geopend in verband met Open Monumentendag. Over het programma voor die dagen zal u te zijner tijd uitgebreid worden geïnformeerd via de lokale en regionale media. In ieder geval zal er zondag een lezing worden gehouden door Lia Vriend, sociaal geograaf, gespecialiseerd in de ontwikkeling van Noord-Hollandse landschappen.

error: Content is protected !!