Nieuwsbrieven 2015

Nieuwsbrieven 2015

Nieuwsbrief december 2015

Voorpagina

Na de viering van het 40-jarig jubileum in december 2014 is 2015 een jaar geweest met veel activiteiten.
Belangrijk is dat we in september 2015 zijn gegroeid naar een ledenaantal van 1000. Daarmee is Oud Heiloo een van de grootste organisaties in Heiloo. Dit verheugt het bestuur, maar brengt ook de verplichting mee de doelstelling van de vereniging voor meer inwoners van Heiloo en leden buiten Heiloo te realiseren.

Exposities
Een hoofdactiviteit van Oud Heiloo is het organiseren en presenteren van exposities in de Oudheidkamer aan de Bergeonstraat. De Oudheidkamer heeft drie ruimtes om verschillende exposities in te richten.
In de voorzaal, tevens ontvangstruimte, was tot begin december een expositie over 90 jaar geschiedenis van de muziekvereniging Caecilia te zien. De expositiecommissie is nu bezig in de voorzaal een nieuwe expositie gestalte te geven. Het onderwerp daarvan is ‘Buk-Buk’, de geschiedenis van de levendige jongerenbeweging in de jaren 70 tot 90 van de vorige eeuw. Mededelingen over de expositie volgen via de lokale pers, de website en via e-mail.
In een zijvleugel zijn, nog korte tijd, foto’s te zien die in 1958 vanaf de torenspits van de Witte Kerk zijn gemaakt.
Onze permanente expositie in een deel van de voorzaal en in de achterzaal biedt de bezoekers een compleet overzicht over 40 eeuwen Heiloo. Dit gebeurt door middel van voorwerpen, kaarten, schilderijen, foto’s, video en geluid. De tentoonstelling brengt via een tijdlijn hoogtepunten uit de historie van Heiloo in beeld. Daarbinnen worden belangrijke thema’s belicht. Bijvoorbeeld religie, de wording van de infrastructuur (waters, wegen, spoorlijn) en buitenhuizen in Heiloo. De thema’s zijn voor de herkenbaarheid met kleuren gemarkeerd.
Begeleidende tekstborden geven uitleg bij de tijdlijn en de thema’s. Op verzoek kunnen vrijwilligers van Oud Heiloo ook mondelinge toelichting geven.
Informatie hierover vindt u op de website of in de lokale pers. U kunt zich ook per e-mail aanmelden via info.oudheiloo@gmail.com, de website www.oudheiloo.nl of via telefoonnummer 5332571. Bij Vereniging Hendrick de Keyser (020-5210630) is de ‘bel-etage’ van Nijenburg te huur voor bruiloften, recepties en dergelijke.
Enkele keren in het jaar worden ‘historische wandelingen’ door Heiloo georganiseerd. Doorgaans op zaterdagmiddagen. Ook dit wordt op de website of in de lokale pers gepubliceerd.

Heylooer Cronyck december 2015
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u nummer 2 van de 9e jaargang van de vernieuwde uitgave van ons verenigingsperiodiek. Tot en met 2013 was u gewend dat de decemberuitgave vergezeld ging van een
eindejaarsgeschenk. In 2014 heeft het bestuur het besluit genomen de kosten die voor het geschenk werden gemaakt te besteden aan de jubileumuitgave van de Cronyck. Ook dit jaar is besloten de voor het
geschenk begrote kosten te besteden aan de decemberuitgave van de Cronyck. Daardoor is het mogelijk enkele artikelen extra te publiceren in een full colour-uitgave van ons blad. Wij hopen dat dit decembernummer u mede daardoor veel leesplezier verschaft.

Het Die in de verdrukking
Het bestuur van Oud Heiloo heeft zich niet gemengd in de discussie over de afslag van de A9. Maar daarbij past wel een kanttekening. Bij de plannen voor de afslag behoort de aanleg van een parallelweg aan de
oostzijde van de A9 en daarnaast een weg voor het landbouwverkeer. Dat betekent dat het gebied waarin het meer dan 2000 jaar oude Die stroomt wordt aangetast, mede door de werkzaamheden ten behoeve
van de aanleg van de wegen. Vanuit onze doelstelling “op te komen voor de bescherming en het in stand houden van de historische monumenten in Heiloo (…)” uit het bestuur zijn bezwaren tegen de uitvoering van deze plannen. Een historische vergissing, denken wij. Een aantasting van het (slechts) 300 jaar oude Heilooër Bos zou onbespreekbaar zijn. Het oeroude, maar minder bekende Die-gebied verdient minstens zoveel aandacht.

Presentaties en films in de Oudheidkamer
Ook in 2016 zijn we van plan een programma van lezingen en presentaties in de filmzaal aan te bieden. Op de website www.oudheiloo.nl en in de lokale pers worden deze activiteiten aangekondigd. De vereniging beschikt over diverse films die het verleden van Heiloo belichten. Op de website treft u een opgave aan van de beschikbare films. De mogelijkheid wordt geboden om in het kader van een familiebijeenkomst of een andersoortige groepsbijeenkomst films en presentaties te bekijken, eventueel in combinatie met een begeleid bezoek aan de exposities. De Oudheidkamer Heiloo is geopend op dinsdagavond (19-21 uur), op
zaterdagmiddag (14-17 uur) en voor groepen op afspraak.

Contributiebetaling 2016
Bij deze nieuwsbriefontvangt u eenfactuur voor de contributie van 2016. De penningmeester stelt een tijdige betaling van de contributie zeer op prijs. Een betaling later in het jaar bezorgt hem veel extra werk.
De contributie voor 2016 is minimaal € 15,00. ‘Buitenleden’ verzoeken wij de bijdrage te verhogen in verband met portokosten. Graag uw contributie per bank overmaken op bankrekening NL 76 INGB 000 5477891, ten name van de Historische Vereniging Oud Heiloo met de vermelding contributie 2016 en uw lidnummer (zie factuur).
Leden die op of na 5 september 2015 lid zijn geworden en daarna de contributie hebben betaald zijn ook voor 2016 lid.

Rondleidingen op Nijenburg en wandelingen door Heiloo
Ook in 2015 was er onverminderde belangstelling voor de rondleidingen op Nijenburg.
Ook in 2016 zullen maandelijks rondleidingen voor individuele bezoekers plaatsvinden op een aantal geplande zondagen. Voorts bestaat de mogelijkheid op een aantal woensdagen een groepsbezoek te boeken. Dit laatste kan worden gecombineerd met een bezoek aan de Oudheidkamer Heiloo waar onder andere de prachtige film
“Vertellingen over het wonen op Nijenburg” van jonkvrouw Elisabeth Snethlage-van Foreest kan worden bekeken.

De website www.oudheiloo.nl
De website van Oud Heiloo biedt informatie over de historie van Heiloo en bevat een beeldbank met honderden foto’s. De website geeft ook alle actuele informatie over verenigingsactiviteiten weer, onder andere over lezingen, presentaties en rondleidingen.

Bestuurlijke zaken
In april 2016 zullen vier bestuursleden uit het bestuur treden. Allen na een bestuurslidmaatschap van een respectabel aantal jaren. Het uittreden na 9 jaar is overigens statutair bepaald. Dit is de reden dat Oud Heiloo op zoek is naar nieuwe bestuursleden, liefst kandidaten die reeds op korte termijn in de gelegenheid zijn om kennis te maken met de bestuurswerkzaamheden van de vereniging. De meeste bestuurswerkzaamheden omvatten enkele uren per week met een wisselende intensiteit. Behalve enige feeling voor het besturen van
een vrijwilligersorganisatie is affiniteit met Heiloo, in het bijzonder met de historie van Heiloo gewenst. Het bestuurswerk voor Oud Heiloo wordt gekenmerkt door de zeer plezierige verenigingsentourage en veel waardering van de inwoners van Heiloo en anderen voor de door Oud Heiloo uitgevoerde activiteiten.

AchterpaginaBij de voorpagina
Op de voorkant een actuele afbeelding van ‘het Die’, het water dat zich bevindt aan de oostkant van de A9 in een landelijk natuurgebied. De oude naam, “De Dye”, is afkomstig uit het Oudfries. Het is een samentrekking van ‘De’ en ‘Ye’ en betekent ‘(stromend) water’. Het water is een historisch monument; een overblijfsel van het Oer-IJ dat voor het begin van de jaartelling een uitgestrekt water was in onze streken. (Foto: Jaap de Graaf)

Bij de achterpagina
Op de achterkant boven een recente afbeelding van GoogleEarth. Rechts van de A9 meandert het oeroude Die door het landschap. Het water doet al lang geen dienst meer als verbindingswater tussen Heiloo en Alkmaar. Het is nu een belangrijk (natuur)historisch monument dat ernstig bedreigd wordt door de plannen om twee wegen aan te leggen aan de oostkant van de A9. Onder een afbeelding van een kaart uit het begin van de 18e eeuw. In het midden ‘de Dye’ stromend tussen Alkmaar en Limmen.


Nieuwsbrief augustus 2015

Heylooer Cronyck augustus 2015
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een uitgave van de Heylooer Cronyck 9e jaargang nummer 1 . We hopen dat u weer met plezier van de inhoud zal kennisnemen.

Algemene ledenvergadering april 2015
Op 15 april 2015 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in de vergaderzaal zaal van de Ter Coulsterkerk. In deze vergadering vonden enkele bestuursmutaties plaats. De heren Evert Tiebie en Robert Sanstra waren statutair aftredend en bëeindigden na 6 jaar hun bestuursfunctie. Hun inzet in het
bestuurswerk in de vereniging is van grote betekenis geweest. Als nieuwe bestuursleden werden benoemd: Jacky Mol, Bart van der Feen de Lille en Paul Morsch.
Binnen het bestuur zal Bart van der Feen de Fille de rol van penningmeester gaan vervullen.
In de vergadering werd ook het accommodatiebeleid van de gemeente besproken. De gemeente heeft aangekondigd het huidige huurcontract voor de Oudheidkamer per 1 september 2016 te willen beëindigen en een nieuw huurcontract met een veel hogere huur aan te bieden per die datum. Inmiddels (op 30 juli 2015) is van de gemeente een brief ontvangen waarin wordt gemeld dat de eventuele stijging van huur in 2016 volledig door de gemeente wordt gecompenseerd en vanaf 2017 de huurverhoging meegenomen kan worden in de
subsidieaanvraag.
Na het huishoudelijke gedeelte werd door de historicus de heer F.D. Zeiler een interessante presentatie verzorgd over de vroege geschiedenis van de Egmonderen Bergermeer.

Exposities in de Oudheidkamer
Bij de jubileumviering in december 2014 werd de expositie geopend die het ontstaan van Heiloo en de geschiedenis van Heiloo in beeld brengt. De tentoonstelling is opgebouwd uit een tijdlijn en de behandeling van thema’s.
Om bezoekers van de Oudheidkamer goede informatie te kunnen verstrekken over de exposities is een team vrijwilligers gevormd dat dit voor zijn rekening kan nemen. Inmiddels zijn er nog enkele zaken aan de tentoonstelling
toegevoegd. Zo werden er twee filmpjes verkregen van het Huis van Hilde die recent archeologisch onderzoek betreffen in Heiloo, die nu worden vertoond. Het betreft opnamen van de opgraving van een waterput in Zuiderloo (zomer 2014) en de vondst van een fibula (mantelspeld).
Binnenkort is een geluidsfragment te beluisteren, beschikbaar gesteld door het Meertens Instituut, waarop het “dialect ” van Heiloo wordt gesproken.
In de voorzaal van de Oudheidkamer is op 13 juni 2015 een dubbelexpositie geopend. Een deel betreft de geschiedenis van het Heilooër Harmonieorkest Caecilia, dat dit jaar 90 jaar bestaat. Daarnaast zijn foto’s in groot formaat te zien die in 1958 werden gemaakt vanaf het topje van de Witte Kerk.

Publicaties
In de eerste helft van het jaar 2015 werden twee nieuwe publicaties uitgebracht
die de geschiedenis van Heiloo betreffen. Jaap de Graaf en Josta de GraafGieltjes presenteerden in april hun tweede boek over de Tweede Wereldoorlog ‘Heiloo een dorp in Oorlogstijd 2’
In juni verscheen de uitgave ‘De Hutkoffer en gevelmakelaars ‘ geschreven door Dick Slagter. Over beide uitgaven leest u meer in de Heylooer Cronyck.

Wandelingen door Heiloo
Aansluitend aan het uitkomen van hun boek werden door Jaap de Graaf en Josta de Graaf-Gieitjes wandelingen gehouden door Heiloo langs plaatsen en gebouwen waar zich in de oorlogsjaren veel heeft afgespeeld. De belangstelling bleek veel groter dan verwacht en de wandeling moest nu al vele keren herhaald
worden en zal vermoedelijk volgend jaar weer op het programma komen.
Een andere, eveneens succesvolle wandeling betrof de door Paul Morsch, Marion Ouwendijk en Paulien Tensen georganiseerde wandeling langs plaatsten in Heiloo die erg veranderd zijn rondom de Witte Kerk. Met name door de aanleg van het winkelcentrum ‘t Loo is het centrum van Heiloo ingrijpend gewijzigd. Aan de hand van foto’s en verhalen wordt de geschiedenis van deze plaatsen opgehaald. Deze wandelingen zullen ook vanwege de grote belangstelling dit jaar en/of volgend jaar op het programma komen.

Nijenburg
Er zijn weer data vastgesteld in de komende maanden, waarop rondleidingen op Nijenburg worden georganiseerd. Men kan zich hiervoor aanmelden. Zie daarvoor de website www.oudheiloo.nl. Naast individuele aanmelding voor deelname op deze vastgestelde data is er ook de mogelijklieid van groepsgewijze
(groep van 15-25 personen) aanmelding voor een datum op afspraak.

error: Content is protected !!