Nieuwsbrieven 2014

Nieuwsbrieven 2014

 Nieuwsbrief december 2014, ‘vermomd’ als Heylooer Cronyck OUDE STIJL

Voor leden van Oud Heiloo die meer dan tien jaar lid zijn van de vereniging zal het – naar wij verwachten – een déjà vu zijn: de omslag van de nieuwsbrief op papier heeft het voorkomen van het verenigingsblad zoals dat tussen 1976 en 2006 is uitgebracht. Leden van na die tijd wordt hiermee een blik gegund op de stijl van de vroegere uitgave van de Cronyck. Alleen de nieuwsbrief van december 2014 zal in deze vorm verschijnen.

Het 40-jarig jubileum
De activiteiten van Oud Heiloo aan het einde van dit verenigingsjaar staan in het kader van het veertigjarig bestaan van de vereniging.
Op 19 december is het startsein gegeven voor de viering van het jubileum. De belangrijkste elementen daarvan zijn ten eerste de opening van de nieuwe expositie die een uitgebreid overzicht biedt van de historie van Heiloo van 2000 voor Christus tot circa 1950.
Daarnaast verschijnt een jubileumuitgave van de Heylooer Cronyck met de beschrijving van een aantal belangrijke onderwerpen die de geschiedenis van Heiloo betreffen.
De leden van Oud Heiloo ontvangen de speciale uitgave van de Cronyck tezamen met deze nieuwsbrief.

Expositie over 4000 jaar Heiloo
Met veel inspanning is gedurende meer dan een jaar gewerkt aan de herinrichting van de achterste expositiezaal en het opbouwen van een expositie met een overzicht van 40 eeuwen ‘Heiloo’.
De tentoonstelling brengt via een tijdlijn hoogtepunten uit de historie van Heiloo in beeld. Daarbinnen worden belangrijke thema’s belicht. Bijvoorbeeld religie, de wording van de infrastructuur (waters, wegen, spoorlijn) en buitenhuizen in Heiloo De thema’s zijn voor de herkenbaarheid met kleuren gemarkeerd. Begeleidende tekstborden geven uitleg bij de tijdlijn en de thema’s. Op verzoek kunnen vrijwilligers van Oud Heiloo ook mondelinge toelichting geven.
De expositie is vanaf 20 december te bezoeken.

Jubileumuitgave Heylooer Cronyck
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een speciale uitgave van ons verenigingsperiodiek. Vijf artikelen in het blad belichten de historie van de vereniging, de gebeurtenissen ten tijde van de beeldenstorm (1566), resultaten van recent archeologisch onderzoek, de geschiedenis van de polders, molens en gemalen aan de westzijde van Heiloo en de gebeurtenissen in Heiloo in de maanden na de afloop van de Tweede Wereldoorlog. Wij hopen daarmee een interessante, lezenswaardige en fraaie uitgave te hebben samengesteld.

Expositie voorzaal
De expositie ‘Vergeten verleden’ is nog enige tijd te bezichtigen in de voorzaal. Deze biedt onder andere een beeld van ‘vergeten’ bestuurders, speelplaatsen en campings die zijn verdwenen, ontmoetingsplaatsen van vroeger, spectaculaire branden en waterlopen die nog maar ten dele zichtbaar zijn in het landschap van Heiloo. Filmbeelden tonen plekken in Heiloo die zijn veranderd of gaan veranderen. De wintermaanden bieden een mooie gelegenheid om ook deze expositie eens te bezoeken.

Presentaties en films
Ook in 2015 wordt u een programma van lezingen en presentaties in de filmzaal geboden. Op de website www.oudheiloo.nl en in de lokale pers worden deze activiteiten aangekondigd.
Het is u waarschijnlijk bekend dat de vereniging beschikt over diverse films die een ‘levende’ blik geven op het verleden van Heiloo. Op de website treft u een opgave aan van de beschikbare films. Leden maken nogal eens gebruik van de mogelijkheid om in het kader van een familiebijeenkomst of een andersoortige groepsbijenkomst films en presentaties te bekijken in de oudheidkamer eventueel in combinatie met een begeleid bezoek aan de exposities. De Oudheidkamer Heiloo is geopend op dinsdagavond (19-21 uur), op zaterdagmiddag (14-17 uur) en voor groepen op afspraak.

Rondleidingen op Nijenburg
Ook in 2015 vinden rondleidingen op Nijenburg plaats.
Maandelijks op een aantal geplande zondagen, voor individuele bezoekers, en op woensdagen, voor groepsbezoek, zullen rondleidingen worden georganiseerd. Ook hierover vindt u informatie op de website of in de lokale pers. Via Vereniging Hendrick de Keyser (020-5210630) is de ‘bel-etage’ van Nijenburg te huur voor bruiloften, recepties en dergelijke.

De fotocollectie van Oud Heiloo
De fotocollectie van de vereniging omvat meer dan 25.000 scans van foto’s. We willen graag in de gelegenheid worden gesteld -nog meer-(familie)foto’s van Heiloo te digitaliseren.
De thans beschikbare foto’s kunnen in de Oudheidkamer Heiloo met behulp van een zoeksysteem worden ingezien. We willen graag assistentie vragen bij het maken van beschrijvingen van de foto’s. Via de website kunt u met betrekking tot dit beeldmateriaal in contact treden met de beheerder van de beeldbank Dick Slagter.

De vrijwilligers
Naast het bestuur is een grote groep vrijwilligers actief voor Oud Heiloo. Zij zijn gastvrouw of gastheer in de Oudheidkamer Heiloo, zij zijn actief bij de rondleidingen op Nijenburg, vrijwilligers bezorgen u de post en de Cronyck, ze redigeren de Cronyck, zijn bezig met de inrichting van exposities enz. Wij willen u graag laten weten dat we veel dank verschuldigd zijn aan deze vrijwilligers. Meer vrijwilligers zijn uiteraard welkom. De secretaris bespreekt dat graag met u.

Contributiebetaling 2015
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een factuur voor de contributie van 2015. De penningmeester stelt een tijdige betaling van de contributie zeer op prijs. Een betaling later in het jaar bezorgt hem veel extra werk. De contributie voor 2015 is minimaal € 12,50. Voor extra kosten en portokosten (voor ‘buitenleden’) verzoeken wij u de bijdrage te verhogen. Graag per bank overmaken op bankrekening NL 76 INGB 000 5477891, ten name van de Historische Vereniging Oud Heiloo met de vermelding contributie 2015 en uw lidnummer (zie factuur).

De website www.oudheiloo.nl
De website van Oud Heiloo biedt u de mogelijkheid om ook digitaal gebruik te maken van de activiteiten van en de informatie over de vereniging. De website geeft allereerst de actuele informatie over verenigingsactiviteiten weer. Vervolgens kunt u via ‘tabs’ door de website browsen. Zo biedt de rubriek ‘Nieuws/Actueel Nieuws’ aankondigingen van onder andere lezingen, presentaties en rondleidingen. ‘Geschiedenis’ behandelt een aantal onderwerpen uit de historie van Heiloo. De ‘Beeldbank’ geeft talloze foto’s weer. Verder treft u informatie aan over de organisatie van de vereniging en kunt in contact komen met de webmaster en het secretariaat.

Op naar 1000 leden
Oud Heiloo telt op 1 december 2014 het aantal van 954 leden. Wij willen u als lid vragen ons te ondersteunen in het bereiken van een aantal van 1000 leden. Attendeer familieleden, buren en kennissen eens op het lidmaatschap van Oud Heiloo. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de Oudheidkamer Heiloo en de secretaris. Ook kan men zich via de website aanmelden.
Wist u dat de mogelijkheid bestaat via een cadeaubon het lidmaatschap cadeau te doen aan bijvoorbeeld een jarige? U kunt daarvoor contact opnemen met de secretaris of de penningmeester.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2015.


Nieuwsbrief juni / juli 2014

Cronyck juni/juli 2014
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een uitgave van de Heylooer Cronyck, 8e jaargang nummer 1. Een kleurrijke Cronyck met een aantal voor u hopelijk interessante artikelen. Mocht u een bijdrage willen leveren aan een volgende Cronyck, neemt u dan contact op met de redactie. Ook kunt u ons laten weten of u de inhoud van de Cronyck op prijs stelt.

Jaarvergadering april 2014
Het bestuur mocht zich op 14 april 2014 verheugen in een aanzienlijke opkomst van belangstellende leden bij de ledenvergadering. De vergadering werd voor het eerst gehouden in het cultureel centrum De Strandwal op het GGZ-/St. Willibrordusterrein.
Het bestuur behoudt dezelfde samenstelling. Wel werd een oproep gedaan aan de leden om zich ter beschikking te stellen voor een bestuursfunctie. Dit met het oog op het statutaire aftreden van enkele bestuursleden in de komende jaren. Na het afwikkelen van de reguliere agenda werd het woord gegeven aan Piet Stoffers die aan de hand van beelden de veranderingen van Heiloo in de laatste decennia belichtte.
Tijdens de jaarvergadering werd het 40-jarig bestaan van de vereniging in het najaar van 2014 gememoreerd. Na de zomermaanden zal het bestuur aangeven welke bijzondere activiteiten worden georganiseerd in verband met dit jubileum.

Expositie in de Oudheidkamer Heiloo
De activiteiten georganiseerd in onze oudheidkamer vormen de kern van de verenigingsactiviteiten. In de komende maanden wordt de expositie “Vergeten verleden?” nog vervolgd. Deze interessante expositie toont, in foto’s, documenten, voorwerpen en films, beelden van het grotendeels verdwenen Heiloo die op een of andere wijze nog herkenbaar zijn in het dorp. Blikvanger van de expositie is de verdwenen fontein die vroeger voor het gemeentehuis prijkte. In de filmzaal draait een presentatie van de camping “Ons Kamp”, vroeger gelegen tussen de Schuine Hondsbosschelaan en de Bergeonstraat. Op dinsdagavond en op zaterdagmiddag kunt u de expositie bezoeken. Wij ontvangen u graag met een kopje koffie.

Permanente expositie geschiedenis van Heiloo
In de oudheidkamer nadert de inrichting van de permanente tentoonstelling zijn voltooiing. Het streven is eind 2014 klaar te zijn. De expositiecommissie heeft zich daartoe verdiept in de geschiedenis van Heiloo. In de presentatie vormt een tijdlijn de rode draad. Met kleuren worden voor de historie van Heiloo belangrijke thema’s aangeduid die worden uitgewerkt op panelen. Het bedrijf Picturae ondersteunt ons door het afdrukken van facsimile’s voor de tentoonstelling. Het is de bedoeling dat de opening van de tentoonstelling samenvalt met de viering van het veertigjarig bestaan van de vereniging.

Presentaties en films in de filmzaal
In de filmzaal zijn in 2013 en de eerste jaarhelft van 2014 goed bezochte presentaties dan wel lezingen gehouden. Het is de bedoeling ook in de tweede jaarhelft van 2014 enkele presentaties te organiseren. Aankondigingen daarvan treft u aan in de pers en op onze website www.oudheiloo.nl.
Het is altijd mogelijk in de filmzaal op verzoek enkele films te bekijken waarover Oud Heiloo de beschikking heeft. Groepen en individuele bezoekers kunnen daartoe contact opnemen met de secretaris of, bij een bezoek aan de Oudheidkamer, met de gastvrouw of gastheer.

Rondleidingen en presentaties in de Oudheidkamer en Nijenburg
Het blijkt dat een bezoek aan de Oudheidkamer Heiloo met het bekijken van een film of een rondleiding door het gebouw een gewaardeerd onderdeel is van een uitje van families en verenigings- of kennissengroep. Wij kunnen zo’n bezoek van 10-25 aanwezigen voor u organiseren, compleet met koffie en gebak.
Natuurlijk is u bekend dat u Nijenburg kunt bezoeken individueel of met een groep van 15-25 personen. Binnenkort kunt u zich daarvoor weer aanmelden. Zie daarvoor onze website www.oudheiloo.nl en de regionale pers.

Markt UIT&ZO en Open Monumentendagen
Ook in 2014 manifesteert Oud Heiloo zich op de markt UIT&ZO op zaterdag 6 september en de Open Monumentendagen op zaterdag 13 september en zondag 14 september. Op 6 september zal in de stand en in de ontmoetingszaal van de Willibrorduskerk door Oud Heiloo speciale aandacht worden besteed aan belangrijke agrarische activiteiten in het dorp na droogmaking van de Egmonder- en Bergermeer. De Open Monumentendagen in Heiloo worden dit jaar gestart bij de Oudheidkamer Heiloo. In samenwerking met toneelvereniging Falkland zal een verrassende openingsscene plaatsvinden.
Wij hopen op deze dagen ook weer een aantal nieuwe leden te kunnen inschrijven.

Ledental van de vereniging
Oud Heiloo is groeiende. Aan het einde van de eerste helft van dit jaar hopen wij circa 950 leden te kunnen tellen. Wij willen u als lid vragen ons te ondersteunen in het bereiken van een aantal van 1000 leden in dit jubileumjaar. Attendeer familieleden, buren en kennissen eens op het lidmaatschap van Oud Heiloo. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de oudheidkamer en de secretaris.
Wist u dat de mogelijkheid bestaat via een cadeaubon het lidmaatschap cadeau te doen aan bijvoorbeeld een jarige? U kunt daarvoor contact opnemen met de secretaris of de penningmeester.

Contributiebetaling
Een aantal leden heeft de contributie voor 2014 nog niet betaald. Voor onze penningmeester is het veel werk om deze leden een persoonlijke herinnering te sturen. Wilt u zo vriendelijk zijn na te gaan of u uw contributie reeds heeft voldaan?
Zo niet, dan graag de bijdrage van minimaal € 12,50 overmaken op het bankrekeningnummer NL76 INGB 0005477891 ten name van Historische Vereniging Oud Heiloo, met vermelding van contributie 2014 en uw lidnummer (zie de envelop waarin u deze brief ontvangt).

Wij wensen u plezierige zomermaanden en zien u graag bij een van onze activiteiten.

Het bestuur

error: Content is protected !!