Nieuwsbrieven 2012

Nieuwsbrieven 2012

Nieuwsbrief december 2012

Cronyck december 2012 en eindejaarsgeschenk

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een uitgave van de Heylooer Cronyck, vernieuwde versie, 6e jaargang nummer 2. Een Cronyck met een gevarieerde inhoud.
Daarnaast ontvangt u als eindejaarsgeschenk een facsimile van een bijzonder boekwerkje dat in 1918 is uitgebracht door de middenstandsvereniging “HEILOO VOORUIT”. Een vereniging die het verblijven en winkelen in Heiloo wilde propageren.
Bijdragen van de leden aan de inhoud van de Cronyck zijn altijd welkom.
Wij wensen u veel leesplezier met beide uitgaven.

Expositie in de Oudheidkamer Heiloo

Op 3 november jongstleden is in de Oudheidkamer Heiloo een expositie geopend gewijd aan “Anton Jensch, een veelzijdig man”. Anton Jensch (1920-1994) was een bekende huisschilder in Heiloo die naast zijn beroep zeer actief was als filmer en fotograaf, muzikant, klokkenist van de Witte Kerk en verzamelaar van afbeeldingen en documenten over (oud) Heiloo. Anne Lawant en zijn tentoonstellingsploeg hebben in de vernieuwde expositiezaal een interessante expositie opgezet die behalve van de markante Heilooër Jensch een tijdsbeeld geeft van Heiloo na de Tweede Wereldoorlog. In de expositie en de filmzaal worden films van de hand van dhr. Jensch vertoond. Op zaterdagmiddag en dinsdagavond is de Oudheidkamer geopend. Op de eerste kerstdag en nieuwjaarsdag is de Oudheidkamer gesloten.

Herinrichting ruimte permanente expositie

Nu de herinrichting van de voorzaal is voltooid en daar de expositie “Jensch” is ingericht, wordt een start gemaakt met het verbouwen, dan wel het herinrichten, van de achterzaal. Als dat gereed is zal daar een permanente expositie over de historie van Heiloo worden opgesteld. De bouwploeg en de tentoonstellingsploeg denken hard na over een attractieve opzet van deze expositie. De realisatie zal zeker nog enige maanden in beslag nemen.

De filmzaal

Het is altijd mogelijk in de filmzaal op verzoek enkele films te bekijken waarover Oud Heiloo de beschikking heeft. Groepen en individuele bezoekers kunnen daartoe contact opnemen met de secretaris of, bij een bezoek aan de Oudheidkamer, met de gastvrouw of gastheer. Tevens wordt de filmzaal gebruikt voor lezingen georganiseerd door Oud Heiloo. Aankondigingen daarvan treft u aan in de pers en op onze website.

Rondleidingen Nijenburg

De interesse voor de rondleidingen op Nijenburg is nog steeds bijzonder groot. Ook de speciale rondleidingen voor groepen, families, verenigingen e.d. worden erg op prijs gesteld. In de lokale pers en op de website www.oudheiloo.nl worden de data van de rondleidingen vermeld.
Voor deze rondleidingen en de speciale groepsrondleidingen kunt u zich aanmelden via de website, via het e-mailadres info.oudheiloo@gmail.com of via het telefoonnummer 072-5332571.

Het fotoarchief van Oud Heiloo

Onze vereniging heeft een uitgebreid digitaal archief van duizenden foto’s van (oud) Heiloo. Dick Slagter, onze archivaris, heeft vele uren en dagen besteed aan de opzet van dit archief. Op verzoek kunnen de foto’s in de Oudheidkamer op een computer worden bekeken en desgevraagd daarna worden afgedrukt. Er wordt tevens tijd besteed aan het maken van beschrijvingen die informatie geven over de foto’s en daaraan gekoppeld worden.
Foto’s en films die in uw bezit zijn worden graag door ons gekopieerd voor het archief!
In de Oudheidkamer bevindt zich ook een kleine bibliotheek met boeken over Heiloo en de naaste omgeving.

De website www.oudheiloo.nl

Een schat aan informatie over Heiloo en onze vereniging vindt u op onze website. Beslist de moeite waard om eens te “browsen” door de site.

Dank aan onze vrijwilligers

Naast het bestuur is een grote groep vrijwilligers actief voor Oud Heiloo. Zij zijn gastvrouw of gastheer in de Oudheidkamer, zij zijn actief bij de rondleidingen op Nijenburg, vrijwilligers bezorgen u de post en de Cronyck, ze redigeren de Cronyck, zijn bezig met de herinrichting van de Oudheidkamer enz. Wij willen u graag laten weten dat we veel dank verschuldigd zijn aan deze vrijwilligers. Meer vrijwilligers zijn uiteraard welkom. De secretaris bespreekt dat graag met u.

Betaling contributie 2013

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een factuur voor de contributie van 2013. De penningmeester stelt een tijdige betaling van de contributie zeer op prijs. Een betaling later in het jaar bezorgt hem veel extra werk. De contributie voor 2013 is vastgesteld op een minimale bijdrage van €12,50. Graag per bank overmaken op bankrekening 5477891, ten name van de Historische Vereniging Oud Heiloo met de vermelding contributie 2013.
Leden die na 4 september 2012 lid zijn geworden en €12,50 hebben betaald, hebben ook reeds de contributie voor 2013 voldaan.

Wijziging woonadres en e-mailadres

Indien uw woonadres of e-mailadres is gewijzigd, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit via ons secretariaat aan ons te doen kennen?

Het bestuur wenst u een goed en gezond 2013 toe.


Nieuwsbrief juni 2012

Oudheidkamer Heiloo

Sinds december van het vorige jaar zijn de succesvolle exposities beëindigd over de Tweede Wereldoorlog en het interieur van Nijenburg uit de tijd voor de restauratie. Daarna is gestart met een omvangrijke herinrichting van de expositieruimtes van de Oudheidkamer Heiloo aan de Bergeonstraat. Thans is deze verandering zover gevorderd dat in de voorzaal, die bedoeld is voor tijdelijke exposities, een dergelijke expositie kan worden ingericht. Binnenkort volgen daarover mededelingen in de lokale pers en de website www.oudheiloo.nl. De inrichting van de permanente expositie, de historie van Heiloo omvattend, zal langere tijd in beslag nemen. Dit alles betekent dat de Oudheidkamer tijdens de bekende openingstijden op de zaterdagmiddag en dinsdagavond voorlopig nog gesloten is. In de filmzaal van de Oudheidkamer zullen echter op gezette tijden lezingen en film- of fotopresentaties worden gehouden. Onlangs vond daar een lezing over De Hutkoffer plaats. Andere lezingen of presentaties zullen volgen. Mededelingen daarover op de website en in persberichten.

Rondleidingen Nijenburg

De door Oud Heiloo in samenwerking met vereniging Hendrick de Keyser georganiseerde rondleidingen zijn een groot succes. Voor vele Heilooërs bestaat nu de gelegenheid het huis, dat ze meestal maar van een zekere afstand konden bekijken, van nabij te zien en daarbij het – gerestaureerde – interieur te bewonderen. De bezoekers zijn erg tevreden over de wijze waarop de rondleidingen worden verzorgd. Het bestuur is de vele betrokken vrijwilligers dankbaar voor de grote inzet die daarbij wordt getoond. Er is een proef gestart met gecombineerde rondleidingen in het huis en in de tuinen rond het huis. Daarbij wordt samengewerkt met Natuurmonumenten. Gezien de voortdurende belangstelling zullen de rondleidingen nog enige tijd voortgang vinden.

Archief

Onze vereniging bezit thans een omvangrijk fotoarchief over Heiloo, bijeengegaard en gedigitaliseerd door ons bestuurslid Dick Slagter. Dat neemt niet weg dat wij graag nog foto´s in afgedrukte vorm of in digitale vorm ontvangen, zo mogelijk met toelichting op de afgebeelde locatie, gebouwen en personen. Op aanvraag kunt u  het fotoarchief in de Oudheidkamer, in ieder geval tijdens de openingsuren, bekijken.

Door en onder leiding van Dick en Adri Slagter is al het archiefmateriaal, dat bewaard wordt in ons magazijn, in kaart gebracht. Een volgende fase is dat het materiaal voorzien wordt van een zo compleet mogelijke beschrijving. Vrijwilligers die daarbij willen assisteren zijn van harte welkom. Naast foto’s en films houdt de vereniging zich aanbevolen voor voorwerpen en documenten die betrekking hebben op (de geschiedenis van) Heiloo. Dergelijk materiaal kan onderdeel uitmaken van exposities en presentaties die de vereniging organiseert.

Vrijwilligers

Een omvangrijke groep enthousiaste vrijwilligers houdt met het bestuur de vereniging draaiende. Aanvulling van de groep is welkom, bijvoorbeeld ten behoeve van de uitbreiding van het team vrijwilligers dat de Cronyck verspreidt.

Ledenaantal

Verheugend is dat het ledenaantal de afgelopen jaren met zo’n honderd leden per jaar groeit. Onze ambitie is deze groei te continueren. Ons verzoek aan u is familieleden, vrienden en kennissen te interesseren voor het lidmaatschap van Oud Heiloo. Een brochure met aanmeldingsformulier sturen we u graag toe. Ook is het mogelijk door middel van een cadeaubon anderen aan te melden als lid.

Heylooër Cronyck en website

We wensen u veel leesplezier met de bijgaande Heylooër Cronyck. Surf ook eens naar onze website www.oudheiloo.nl waarin u veel interessante informatie kunt vinden. 

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Heiloo wenst u plezierige zomermaanden toe.

 

error: Content is protected !!