Nieuwsbrieven 2009

Nieuwsbrieven 2009

Nieuwsbrief Augustus / September 2009

Ter inleiding

Met deze nieuwsbrief stellen we u als lid van de Historische Vereniging Oud Heiloo op de hoogte van de activiteiten die wij in de afgelopen periode hebben uitgevoerd en van plan zijn uit te voeren in de komende maanden.

Reacties op deze nieuwsbrief en andere zaken die de vereniging betreffen ontvangen wij graag via onze secretaris of via de website.

De Heylooer Cronyck

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u een exemplaar van de derde jaargang van de vernieuwde Heylooer Cronyck. Waar de nieuwsbrief is bedoeld om allerlei verenigingszaken aan de orde te stellen, is het de bedoeling dat de inhoud van de Cronyck bestaat uit artikelen en illustraties die de geschiedenis van Heiloo als onderwerp hebben.

Gezien de omvang en uitvoering van de aangeboden artikelen voor de Cronyck die u nu heeft ontvangen is besloten een dubbele uitgave uit te brengen. U ontvangt derhalve dit verenigingsjaar niet twee nummers, maar één nummer, een dubbelnummer. Dat we zodoende in de pas blijven met onze begroting heeft mede geleid tot het besluit eenmalig een dubbelnummer uit te brengen.

Reacties op de inhoud van de Cronyck stelt de reactie zeer op prijs.

Huisvesting in de Oudheidkamer

Vele leden en anderen hebben reeds de weg gevonden naar de nieuwe huisvesting van onze vereniging, de Oudheidkamer Heiloo gevestigd aan de Bergeonstraat 30.

Sinds eind oktober 2008 zijn we fasegewijze bezig de inrichting van het pand, deel van een voormalige basisschool, in te richten naar onze wensen. Omdat we dit met eigen krachten moeten uitvoeren kost het een en ander de nodige tijd, maar we zijn optimistisch over de vorderingen en mogelijkheden. De aanvankelijk provisorische inrichting en het bestaande uiterlijk van het gebouw zullen plaats maken voor een aantal verbeteringen. Zichtbaar is reeds dat het uiterlijk een opknapbeurt heeft gekregen door nieuw schilderwerk. We zijn voorts van plan de entree te verbeteren, een nieuwe doorgang te maken naar de zaal met de permanente expositie en de filmzaal geheel anders in te richten. Omdat het laatste nogal wat kosten met zich meebrengt, hopen we dat we een subsidie kunnen verwerven. We streven naar het formeren van een werkgroep ‘onderhoud’ die kleine klussen uitvoert en verbouwingen begeleidt.

Exposities en presentaties

In de voorzaal is enkele maanden de succesvolle foto-expositie ‘Feest der herkenning’ te bezichtigen geweest. Vooral de schoolfoto’s uit de jaren 1930 –1970 waren de aanleiding tot het ophalen van herinneringen uit de jeugdjaren van vele bezoekers. Bij nagenoeg alle foto’s hebben de bezoekers informatie achtergelaten over de afgebeelde personen en gebeurtenissen. Deze informatie wordt samen met de foto’s opgenomen in ons archief (zie ook hieronder).

Thans zijn we bezig deze expositie op te ruimen en zijn we gestart met de voorbereiding van de expositie ‘Lustoord Heiloo, schatten uit het Regionaal Archief Alkmaar’. Deze tentoonstelling toont een selectie uit de belangrijkste archiefstukken van Heiloo die worden bewaard in het Regionaal Archief in Alkmaar (RAA). Het belooft een interessante weergave te worden van wat het RAA zijn bezoekers in concreto en digitaal (via de website van het RAA) te bieden heeft.

De planning is dat eind september de expositie wordt geopend. De bekendmaking van de opening vindt plaats via de Uitkijkpost, de website en affiches.

In de achterzaal bevindt zich de permanente tentoonstelling van hoogtepunten uit de geschiedenis van Heiloo, belangrijke onderwerpen van de ‘canon’ van Heiloo. De opstelling heeft nog een provisorisch karakter; we streven naar verandering en verbetering van dit permanente onderdeel van de Oudheidkamer Heiloo.

Ook de films en foto-/diapresentaties in ons filmzaaltje trokken veel bezoekers. We zijn bezig de filmpjes die door families worden aangeboden te digitaliseren, zodat ze op een envoudige wijze in onze, straks nieuwe, filmzaal kunnen worden geprojecteerd.

Naast de lezing die tijdens de ledenvergadering is gehouden, een lezing over ‘Kapel’ door mw. Ottie Thiers, zijn twee voordrachten georganiseerd. De lezingen over Ter Coulster, door B. van der Feen de Lille, en over de middenstand van Heiloo in de vijftiger jaren, door Jan de Gruijter en P. Stoffers werden goed bezocht en gewaardeerd. We zijn zeker van plan daaraan een vervolg te geven.

De Oudheidkamer Heiloo is geopend op alle dinsdagavonden van 19.00 – 21.00 uur en op alle zaterdagen van 14.00 – 17.00 uur. Groepen ontvangen wij volgens afspraak ook op andere dagen en tijden. 

De website www.oudheiloo.nl

Onze website dient twee doelen. Ten eerste geeft de website in tekst en beeld aspecten van de historie van Heiloo weer. Daarnaast biedt de website informatie over de vereniging en de verenigingsactiviteiten. Daarbij kan de website ook dienen als communicatiemiddel tussen de leden en het bestuur.

De website is voortdurend in ontwikkeling. Suggesties voor verbetering ontvangt de webmaster graag.

Ledenaantal en ledenwerving

Oud Heiloo bevindt zich op de drempel van een ledenaantal van 500 leden. We verwachten tijdens de Uitmarkt op 5 september 2009 dit ledenaantal te overschrijden. Maar daarbij willen we niet blijven. We streven ernaar het ledenaantal beduidend uit te breiden. Dat is onder ander belangrijk omdat een groter aantal leden de basis vormt voor een versterking en uitbreiding van onze doelen. Daarnaast is het belangrijk dat we als sterke organisatie een goede gesprekspartner zullen zijn voor het gemeentebestuur. Graag schakelen we u in bij het werven van nieuwe leden. Informeert u eens bij familieleden, buren en kennissen of zij geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap. De contributie van minimaal tien euro per jaar kan toch haast geen belemmering zijn. Een folder met aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de secretaris en de oudheidkamer.

Verzamelen van familiearchieven

In de afgelopen maanden heeft een aantal families verzamelingen met prenten, foto’s, films, boeken en knipsels overgedragen aan de vereniging. Wij hebben deze verzamelingen dankbaar aanvaard. We zullen deze stukken zorgvuldig bewaren en digitaal inventariseren. Zodoende blijven de stukken beschikbaar voor leden, onderzoekers en andere belangstellenden. Heeft u de beschikking over verzamelingen van uw (groot)ouders of wilt u uw eigen verzameling die Heiloo betreft afstaan om te delen met anderen, wij nemen de zorg voor uw verzameling en de beschrijving daarvan graag van u over.

Wij zijn tevens geïnteresseerd in prenten, foto’s en 8 mm-films die wij kunnen kopiëren of digitaliseren en daarna weer aan u kunnen terugbezorgen.

Monumentenzorg

Tot de doelstelling van onze vereniging behoort ‘op te komen voor de bescherming en het in stand houden van de historische monumenten in Heiloo (…)’. Wij maken als vereniging jammer genoeg geen deel meer uit van de gemeentelijke monumentencommissie. Wij achten het gegeven dat burgers van Heiloo en met name (bestuurs)leden van onze vereniging daarin niet vertegenwoordigd zijn overigens ongewenst. Wij hebben dit  als zodanig ook aan het gemeentebestuur bekend gemaakt. Desondanks of misschien vooral daarom zitten we op het vinkentouw om onze zorg voor het behoud van monumenten en monumentale gebouwen tot uitdrukking te brengen. Onze bedenkingen bij de afbraak en nieuwbouw van ‘De Stolp’ aan de Westerweg/Pastoor van Muyenweg hebben we al eens met u gedeeld. Onlangs hebben we het gemeentebestuur gewezen op de onnodige beschadiging van de misschien zelfs uit de prehistorie stammende tuinwallen (plaggenwallen) nabij de Spanjaardslaan. We wachten reeds enkele maanden op een reactie van het gemeentebestuur …

Contributiebetaling 2009

 Een aantal leden heeft de contributie voor het jaar 2009 nog niet voldaan.

 Wilt u zo vriendelijk zijn na te gaan of u de contributie voor 2009*, minimaal

 10 euro, reeds hebt betaald?

 * Leden die na 1 september 2008 lid zijn geworden en de contributie hebben voldaan, hebben tevens voor het jaar 2009 hun contributie betaald.


Nieuwsbrief Voorjaar 2009

Exposities en themabijeenkomsten

De permanente expositie in de Oudheidkamer Heiloo zal naar verwachting in de loop van dit jaar worden aangepast en uitgebreid. Een eerste uitbereiding betreft de aandacht voor het landgoed Ter Coulster.

Aan Ter Coulster zal ook een themabijeenkomst worden gewijd. Op zaterdag 18 april 14.00 zal ons lid dhr. B. van der Feen de Lille, mede naar aanleiding van het onlangs verschenen boek over het leven van Frederica van der Feen de Lille – Fontein Verschuir, een voordracht houden met als titel “Het Ter Coulster van Frederica”. Aanmelding bij de secretaris. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

Andere themabijeenkomsten en film-/diapresentaties zijn in voorbereiding. Dit betreft o.a. een presentaties van foto’s van de ‘kerkbuurt’ van de Witte Kerk van vroeger en nu, aangevuld met allerlei informatie.

Ook is een themabijeenkomst gepland voor later in dit jaar waarin de grafmonumenten in en buiten de Witte Kerk het onderwerp vormen.

Twee wisselende exposities voor de eerste helft van 2009 worden thans voorbereid. De eerste expositie, genaamd “Feest der herkenning” omvat een groot aantal foto’s uit het archief van de vereniging, waaronder vele schoolklasfoto’s. De bezoekers wordt gevraagd informatie te verstrekken over personen en gebeurtenissen die de foto’s betreffen. Dit levert belangrijke informatie op voor de inventarisatie van het (foto)archief van de vereniging.

De daaropvolgende expositie is getiteld: “Het Regionaal Archief presenteert Heiloo”. In samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar wordt een overzicht geboden van de belangrijkste archiefstukken uit het Regionaal Archief over Heiloo. De tentoonstelling zal naar verwachting in mei/juni worden opengesteld.

In de filmzaal worden permanent films over (oud) Heiloo en dia’s vertoond.

De openingstijden zijn: dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur en zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. Een kopje koffie staat voor u klaar! 

Jaar van de traditie

Voor musea en historische verenigingen is 2009 het “Jaar van de traditie”. De gemeente Heiloo heeft aan de vereniging gevraagd mee te helpen bij het verzamelen van informatie over tradities die karakteristiek zijn voor Heiloo en de nabije omgeving. Bij dezen willen we u vragen daaraan mee te werken: heeft u informatie over tradities die in de geschiedenis van Heiloo een rol hebben gespeeld?

Herinnering contributiebetaling 2009

Wij herinneren u er aan de contributiebetaling voor 2009, minimaal €10,00, over te maken op (postbank)rekening 54 77 891 ten name van de Historische Vereniging Oud Heiloo, te Heiloo.

Als u de contributie reeds heeft voldaan, is deze mededeling niet voor u bedoeld.

Bestuurssamenstelling

Dhr. A.J.M. Ruiter is volgens het rooster aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar. Dhr. Ruiter zal zich voortaan ten behoeve van de vereniging bezighouden met het verwerven van beeldmateriaal m.b.t. de geschiedenis van Heiloo.

Onze vereniging kent een relatief klein bestuur. Om tot een goede verdeling van de werkzaamheden te komen en de expertise van het bestuur uit te breiden zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden. Wij prijzen ons gelukkig dat we de heer R. Sanstra bereid hebben gevonden in het bestuur plaats te nemen als penningmeester. Daarnaast heeft dhr. E.W. Tiebie zich bereid verklaard een bestuurszetel te willen innemen. Wij zullen de heren Sanstra en Tiebie tijdens de algemene ledenvergadering voordragen als bestuursleden. Graag nodigen we andere leden uit het bestuur te komen versterken. Het bestuurslidmaatschap omvat zinvol en interessant werk.

Vrijwilligers en werkgroepen

Een beduidend aantal leden-vrijwilligers ondersteunt het bestuur in uitvoeren van verschillende verenigingsactiviteiten. Maar er is zeker behoefte aan meer vrijwilligers.  Dit om de spreiding van activiteiten over een grotere groep leden mogelijk te maken, wat betekent dat actieve leden slechts enkele malen per jaar ondersteuning behoeven te verlenen. Wij zoeken vooral vrijwilligers voor de onderstaande activiteiten.

–          Onderhoud van het gebouw.

–          Ordenen en documenteren van het archief van de vereniging.

–          Het opstellen van de ‘Canon van Heiloo’.

–          Het organiseren en leiden van themabijeenkomsten.

–          Assistentie bij het organiseren van exposities en de inrichting van de Oudheidkamer.

De activiteiten vinden doorgaans plaats op de ‘verenigingsavond van Oud Heiloo’, de dinsdagavond van     19.00 – 21.00 uur , of op zaterdagmiddag. Uw reactie zien wij graag tegemoet!

Ledenwerving

De vereniging groeit. Begin maart 2009 heeft de vereniging 465 leden. We willen dit jaar doorgroeien naar 500 leden. Uw hulp daarbij kunnen we goed gebruiken. Breng de vereniging en haar doelstelling onder aandacht van uw familie, vrienden en kennissen! Folders met inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar in de Oudheidkamer of bij het secretariaat. 

Statuten

De statuten liggen ter inzage in de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30, Heiloo.

Ook zijn ze ter inzage tijdens de algemene ledenvergadering op woensdagavond 1 april 2009, vanaf 20.00 uur in het Open Huis, ‘t Loo, Heiloo. 

E-mailadressen

Graag hebben de beschikking over uw meest recente e-mailadres, als dat mogelijk is. We bezinnen ons nog op het meest efficiënte gebruik daarvan. 

Informatie over de vereniging is verkrijgbaar via het secretariaat.

error: Content is protected !!