Nieuwsbrieven 2008

Nieuwsbrieven 2008

Nieuwsbrief December 2008

Cronyck en eindejaarspresentje

Hierbij ontvangt u de ‘Heylooer Cronyck’, het tweede exemplaar van de jaargang 2008. Wij hopen voor u een interessant nummer te hebben samengesteld. Tevens ontvangt u als ‘eindejaarspresentje’ een kopie van een belangrijk document uit de geschiedenis van Heiloo. Het is het oudste bekende document dat Heiloo aangaat, ook al betreft het de toenmalige gemeente Oesdom. Wij hebben voor de verspreiding van dit document gekozen vooruitlopend op een expositie die we in de komende maanden willen organiseren. In samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar zijn we van plan een overzicht te bieden van de belangrijkste archiefstukken uit het Regionaal Archief over Heiloo.

De Oudheidkamer, de filmzaal en exposities

In onze nieuwe huisvesting aan de Bergeonstraat 30 hebben we de voorzaal bestemd voor wisselende exposities en bijeenkomsten. De achterste ruimten zijn bestemd voor de inrichting van de ‘Oudheidkamer van Heiloo’. Gedurende de openingstijden van het gebouw (dinsdagavond 19.00 – 21.00 u. en zaterdagmiddag 14.00 – 17.00 u.) zijn de exposities en de Oudheidkamer te bezichtigen. Tot eind januari vindt een expositie plaats van de 110-jarige geschiedenis van de muziekvereniging Eensgezindheid. In de Oudheidkamer wordt onder andere een interessant overzicht geboden van het religieus erfgoed van Heiloo in de vorm van voorwerpen, tekeningen, schilderijen en foto’s. In ons filmzaaltje worden permanent films vertoond over de geschiedenis van Heiloo, met name over bekende figuren uit het verleden van Heiloo. Een bezoek is zeer de moeite waard! Een kopje koffie staat voor u klaar.

Monumentenzorg, zorg voor de ruimtelijke ontwikkeling

In de nieuwe statuten van de vereniging, die inmiddels zijn vastgesteld bij de notaris, staat vermeld dat de vereniging wil opkomen ‘voor de bescherming en het in stand houden van historische monumenten in Heiloo, alsmede voor een historisch-stedenbouwkundig verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling (…)’. Omdat de vereniging helaas niet meer vertegenwoordigd kan zijn in de monumentencommissie, moeten wij op een andere wijze deze doelstelling realiseren. Met het oog hierop hebben wij bezwaren geuit tegen de nieuwbouwplannen die zijn gemaakt voor een gebouw dat zal worden gerealiseerd op de plaats waar nu ‘De Stolp’ staat (hoek Westerweg-Pastoor Van Muijenweg).

We hebben begrepen dat bijna alle politieke partijen in Heiloo hun zorgen hebben over wat wordt genoemd de ‘beeldkwaliteit’ van de stedenbouwkundige ontwikkeling in Heiloo en de ‘schaalsprongen’  (grotere bouwhoogten) die daarbij ontstaan. Wij zijn benieuwd of  ‘de politiek’ op dit punt waarmaakt wat wordt beoogd. Als verenigingsbestuur nemen we ons voor waar nodig onze zorg tot uitdrukking te brengen.

Uitvoering verenigingsactiviteiten

‘Oud Heiloo’ wil en levendige vereniging zijn. Er is veel belangstelling voor het levend houden van de geschiedenis van Heiloo. Dat blijkt onder andere uit het aantal bezoekers dat is geregistreerd sinds ons nieuwe gebouw in eind oktober aan de Bergeonstraat is geopend: meer dan tweehonderd.

De verenigingsactiviteiten kunnen alleen worden gerealiseerd door de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. Wij prijzen ons gelukkig dat een groep actieve leden het bestuur ondersteunt in uitvoeren van verschillende verenigingsactiviteiten. Maar er is zeker behoefte aan meer vrijwilligers.

Dit om de spreiding van activiteiten over een grotere groep leden mogelijk te maken, wat betekent dat actieve leden slechts enkele malen per jaar ondersteuning behoeven te verlenen. De tweede reden is dat wij meer activiteiten willen ontplooien, waaronder het organiseren van themabijeenkomsten.

Wilt u eens uw gedachten laten gaan over uw bijdrage aan (een van) de volgende activiteiten?

–          Onderhoud van het gebouw.
–          Verspeiding van de Cronyck en de nieuwsbrief.
–          Gastvrouw/gastheer zijn gedurende openingstijden.
–          Ordenen en documenteren van het archief van de vereniging.
–          Het opstellen van de ‘Canon van Heiloo’.
–          Het organiseren en leiden van themabijeenkomsten.
–          Assistentie bij het organiseren van exposities en de inrichting van de Oudheidkamer.
–          Bestuurswerk.

Uw reactie zien wij graag tegemoet.

Ledenwerving

De vereniging groeit gelukkig gestaag, maar het tempo waarin dit gebeurt is naar de mening van het bestuur te laag. Wij doen een beroep op u andere belangstellenden te interesseren voor het lidmaatschap/donateurschap van de vereniging. Vooral ook de monumentenzorg en zorg voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Heiloo zal velen aanspreken. Een folder met aanmeldingsformulier is te verkrijgen in de Bergeonstraat. Wij zullen u dit ook graag toesturen.

Een goed 2009!

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een goed 2009 toe.

Wij hebben het voornemen ons in te zetten voor een succesvol verenigingsjaar. Wij begroeten u graag in ons gebouw aan de Bergeonstraat en in het voorjaar bij de ledenvergadering.

Graag nog uw aandacht voor de onderstaande mededeling.

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Heiloo

Contributiebetaling 2009

Wij verzoeken u uw contributie voor 2009 ten bedrage van minimaal €10,00

Over te maken op (postbank)rekening 54777891 ten name van de Historische Vereniging Oud Heiloo, te Heiloo.

Als u de contributie reeds heeft voldaan kunt u deze mededeling als niet gedaan beschouwen.

 

error: Content is protected !!