Nieuws Intern 2015

Nieuws van de vereniging 2015

December

Rondleidingen Nijenburg

Ook in 2016 wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan rondleidingen op Nijenburg.
Mededelingen daarover binnenkort op deze plaats.

HET BAEFFIES POLDER DYCKJE

In de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Oud Heiloo, Bergeonstraat 30, wordt 2e Kerstdag wegens grote belangstelling door Jaap de Graaf nogmaals een lezing gehouden over het Baeffies Polder Dyckje en ander waterwerk in Heyloo.

Aan de hand van de kaart uit 1540 van Simon Meeuws, de toenmalige burgemeester van Edam en tevens landmeter, wordt het gebied behandeld dat afwatert op de Egmonder- en Bergermeer voor de drooglegging. (o.a. de huidige Baafjespolder en het Maalwater).
De kaart , gemaakt in opdracht van de Graaf van Egmond, bevindt zich in Parijs.
In de Oudheidkamer hangt een goede kopie van de originele kaart.

In de lezing wordt aan de hand van beelden met name aandacht besteed aan wat er nog is terug te vinden in het huidige landschap.
Zoals oa. De vaarweg langs de “Noorderneg” van Alkmaar naar de Abdij, “het Baeffies Polder Dyckje” lopend van Kasteel Cranenbroek tot aan deMallevoortsdijk, de “Baertjessloot”(later Malevoort genoemd) van de Vennewatersweg naar de Egmondermeer en de sloot vanaf het klooster “de Blinken” naar de Egmondermeer. Een klein deel van de fragmenten van het klooster is tentoongesteld in de Oudheidkamer.

Aanvang lezing 14.30 uur . Toegang gratis


Van een grijs verleden naar een lichtende toekomst

Heiloo moet vooruit, alles moet groter en sneller worden. Wie kan daar tegen zijn? Dat betekent natuurlijk wel dat wat vroeger was er later niet meer kan zijn. Jammer, maar helaas. De vooruitgang
vraagt offers.
Namens Oud Heiloo was Jaap de Graaf tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 december 2015 de ‘inspreker’ die een pleidooi hield voor het behoud van wat nog over is van het oeroude veen- en vaarwater Het Die.
Hij werd beleefd aangehoord, maar het werd duidelijk dat zijn onderstaande betoog, net zoals een eerder door Oud Heiloo aan het college van b &w gestuurde brief, geen enkel gewicht in de schaal legde bij de besluitvorming.

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd het ons duidelijk dat de geplande afslag van de A9 bij Heiloo niet alleen bedoeld was om het toegenomen verkeer te verwerken dat zou worden veroorzaakt door de woningbouw in Zuiderloo en Zandzoom.
Het werd ons toen duidelijk dat er nog een afslag in de plannen was opgenomen, een afslag voor al het vrachtverkeer naar de hele Boekelermeer, ook Alkmaar dus.
Op dat moment gingen bij Oud Heiloo de alarmbellen rinkelen. Een dergelijke afslag zou grote schade gaan aanrichten in het stroomgebied van Het Heilooër Die.
We hebben toen, ongeveer anderhalf jaar geleden dus, een brief aan het gemeentebestuur gestuurd waarin wij onze zorgen hebben geuit. Helaas hebben we daar nooit een reactie op ontvangen.
Het Die is een oude veenstroom van ongeveer 1000 jaar oud en mogelijk zelfs uit de Romeinse tijd.
Het Die is door de eeuwen heen de vaarweg geweest aan de oostzijde van de strandwal en via Het Die is bijvoorbeeld het bouwmateriaal aangevoerd voor Ter Coulster, voor Nijenburg en voor Ypestein. Speciaal gegraven vaarten verbonden deze kastelen en landhuizen met Het Die. Voorwaar een gebied van grote
cultuurhistorische waarde.
Oorspronkelijk liep Het Die door tot Het Zeglis in Alkmaar, maar in de loop van de jaren is van Het Die aan de noordzijde van de Kanaalweg niet veel meer over.
Wat nu nog rest is het zuidelijk deel van Het Die, een min of meer ongeschonden, duizend jaar oud cultuurhistorisch monument, zoals we er in Heiloo niet nog een hebben.
Helaas weet maar een heel klein aantal mensen in Heiloo van het bestaan ervan.
Het Landschap Noord-Holland sluit het af voor het publiek, te kwetsbaar.
Het is zelfs zo onbekend dat ook de plannenmakers er aanvankelijk niet van wisten. Tenminste, dat leid ik af uit het feit dat in het Arcadis rapport, in het 29 A4-tjes grote stuk over Archeologie en Cultuurhistorie, Het Die niet eens wordt genoemd.
Het liefst ziet de historische vereniging daarom dat de aansluiting met de Boekelermeer zou vervallen. Mocht dat niet tot de mogelijkheid behoren dan wil ik hier pleiten voor een wijziging van de plannen.
Nu staat een tachtig-kilometer-weg gepland die eerst de A9 volgt en vervolgens afbuigt in oostelijke richting naar de Kanaalweg. Deze bocht komt dwars over Het Die en amputeert de laatste paar honderd meter van dit kwetsbare historische gebied.
Ons verzoek is nu om de tachtigkilometerweg langs de A9 door te trekken tot onder de Kanaalweg door en pas aan de noordzijde een bocht te maken naar de Kanaalweg. Daar is cultuurhistorisch geen schade aan te richten.
Het viaduct over Het Die in het prachtige cultuurhistorische gebied kan dan vervallen. Denk ook eens aan de schade die de aanleg van een dergelijk kunstwerk in dit venige gebied zou veroorzaken.

Ik dank u voor uw aandacht.


November

Zorgen over erfgoed Het Die

In het Noord-Hollands Dagblad van 18 november 2015 verscheen een artikel waarin de zorg van de Historische Vereniging ten aanzien van de aanleg van de afslag A9 tot uitdrukking werd gebracht.

In de weergave in de Alkmaarse krant van 18 november 2015 staat vermeld dat de historische vereniging niet tegen de afslag op zichzelf is.
Deze uitleg komt niet overeen met de stellingname die tijdens het interview door Piet Kuiper en Jaap de Graaf is verwoord. We hechten er aan te benadrukken dat we als historische vereniging in de kwestie van de afslag A9 geen politiek standpunt in willen nemen. Het gaat ons als Oud Heiloo om de zorgen die we hebben over het Die, dat eeuwenoud cultuurhistorisch erfgoed willen we beschermen.


Oktober

Wandeling Oud Heiloo in en rond de Willibrorduskerk

De Historische Vereniging Oud Heiloo houdt zaterdagmiddag 7 november een 2 uur durende wandeling. Deze keer gaan wij richting de Willibrorduskerk aan de Westerweg.

Aan de hand van foto’s wordt er verteld wat er in de loop der jaren is veranderd. Welke bedrijven en openbare gebouwen, zoals scholen, stonden er vroeger; welke winkels waren er en wat valt er te vertellen over de mensen die er woonden en werkten.
De groep bezoekt tevens de Willibrorduskerk, ontworpen door de architect J.Stuyt, waar een rondleiding wordt gegeven. Men kan ook de bijzondere kerkelijke gebruiksvoorwerpen bezichtigen, die alléén dit weekeinde tentoongesteld worden.
Het begin- en eindpunt van de wandeling is de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30. De wandeling start om 14.30 uur. De Oudheidkamer is geopend vanaf 14.00 uur. ( de koffie staat klaar). Kosten € 2,50 p.p.


HET BAEFFIES POLDER DYCKJE

In de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Oud Heiloo, Bergeonstraat 30 , wordt zaterdag 24 oktober a.s een lezing gehouden door Jaap de Graaf over het Baeffies Polder Dyckje en ander waterwerk in Heyloo.

Aan de hand van de kaart uit 1540 van Simon Meeuws, de toenmalige burgemeester van Edam en tevens landmeter, wordt het gebied behandeld dat afwatert op de Egmonder- en Bergermeer voor de drooglegging. (o.a de huidige Baafjespolder en het Maalwater)
De kaart , gemaakt in opdracht van de Graaf van Egmond, bevindt zich in Parijs. In de Oudheidkamer hangt een goede kopie van de originele kaart.
In de lezing wordt aan de hand van beelden met name aandacht besteed aan wat er nog is terug te vinden in het huidige landschap. Zoals o.a. De vaarweg langs de “Noorderneg” van Alkmaar naar de Abdij, “het Baeffies Polder Dyckje” lopend van Kasteel Cranenbroek tot aan de Mallevoortsdijk, de “Baertjessloot” (later Malevoort genoemd) van de Vennewatersweg naar de Egmondermeer en de sloot vanaf het klooster “de Blinken” naar de Egmondermeer. Een klein deel van de fragmenten van het klooster is tentoongesteld in de Oudheidkamer.

Aanvang lezing 14.30 uur . Toegang gratis.

Baafjespolder

(foto Jaap de Graaf)


Nieuwe Bestuursleden

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Heiloo zoekt versterking. Samen met de overige bestuursleden worden activiteiten georganiseerd op het gebied van de lokale geschiedenis in Heiloo. Ook moeten op termijn (in 2016) een aantal bestuursleden (conform de statuten) opgevolgd worden.

De vereniging vraagt van geïnteresseerden dat zij belangstelling hebben voor de geschiedenis van Heiloo. De werkzaamheden vinden plaats bij de organisatie of thuis en de bestuursvergaderingen één maal per maand op een middag. De overige werkzaamheden en de hiervoor benodigde tijd zijn in overleg te regelen.


September

Oud Heiloo telt 1000 leden!

Op zaterdag 5 september heeft de Historische Vereniging Oud Heiloo haar 1000ste lidmaatschap bereikt. Op de plek van de kraam van Oud Heiloo was op fraaie wijze een oudheidkamer in het klein ingericht met foto’s, vitrines en een maquette van Nijenburg. Dit alles was bedoeld om een groot aantal belangstellenden te trekken. De bemensing van de standplaats van Oud Heiloo spande zich in om meer dan 10 nieuwe leden te werven. Dat is gelukt. Met 14 nieuwe leden is het getal van 1000 bereikt. Wethouder Opdam feliciteerde voor de kraam de nieuwe leden,zowel als de vereniging.

Het was een grote verrassing voor het echtpaar Kracht van de Driestal dat zij ervoor hebben gezorgd dat de Historische Vereniging Oud Heiloo een opmerkelijke mijlpaal heeft bereikt. Tijdens de markt Uit&Zo, waar zij zich voor het lidmaatschap inschreven, werd hen medegedeeld dat Oud Heiloo in deze fase van haar bestaan met hun aanmelding nu 1000 leden telt. Wethouder Opdam was bereid gevonden het echtpaar te feliciteren, Hij sprak namens het gemeentebestuur zijn grote waardering uit voor het werk dat Oud Heiloo voor het dorp verricht. Ook de (nieuwe) leden leveren daaraan een bijdrage. Tevens feliciteerde de wethouder de vereniging met het bereiken van dit aansprakende ledenaantal. De felicitaties gingen gepaard met overhandigen van een aantal boekwerken over de historie van Heiloo aan de heer en mevrouw Kracht. De kraam van Oud Heiloo was omgetoverd in een verkleinde oudheidkamer waarin men een toelichting kon krijgen op een groot aantal historische foto’s. In de ontmoetingszaal van de Willibrorduskerk werd een doorlopende presentatie gehouden met als onderwerp de foto’s die in 1958 zijn genomen vanaf de torenspits van de Witte Kerk. Er was veel belangstelling voor de vereniging tussen de buien door. Een beduidend aantal
nieuwe leden kon worden ingeschreven met als resultaat dat het aantal van 1000 werd bereikt. Op dinsdagavond (19-21 u.) en zaterdagmiddag (14-17 u.) kan men de Oudheidkamer ‘in ’t groot’ bezoeken. In de Oudheidkamer Heiloo aan de Bergeonstraat 30 zijn drie exposities ingericht. Informatie: ww.oudheiloo.nl, e-mail info.oudheiloo@gmail.com

Het 1000ste lid wordt gefeliciteerd


Augustus

Uit & Zo

Ook dit jaar zal onze vereniging deelnemen aan de jaarlijkse “Uit & Zo”, die zal worden gehouden op zaterdag 5 september van 11.00 tot 16.00 uur, rond de bibliotheek aan de Westerweg.
De vereniging zal met een bijzonder ingerichte kraam vertegenwoordigd zijn en zal presentaties in een ruimte van de Willibrorduskerk verzorgen.
Tevens verwacht de vereniging de aanmelding van het 1000ste lid. Degene die zich als 1000ste lid aanmeld kan een leuke attentie tegemoet zien.
Het is opmerkelijk dat de vereniging in acht jaar tijd uitgroeide van ruim 400 leden naar 1000 leden: dit is bijna 5% van alle Heilooërs. Wij zien dit als teken van een groeiende belangstelling voor de historie van Heiloo en een bestaansrecht van de vereniging.


Juli

Vermelding in jaarverslag Vereniging Hendrick de Keyser


Wandelen met verhalen door en over Heiloo.

Sinds 1960 is het aanzien van Heiloo ingrijpend veranderd. Bijvoorbeeld het gebied rondom de Witte Kerk is vanaf 1976 helemaal “op de schop” gegaan voor de bouw van het winkelcentrum ’t Loo. Veel van wat daar in de loop der tijd gebouwd is leeft alleen nog maar voort in verhalen. Gelukkig bestaan er ook nog tastbare overblijfselen van het ‘historisch Heiloo’.
De Historische Vereniging Oud Heiloo organiseert in de maand juli wandelingen waarin de verhalen en historische plekken en gebouwen van Heiloo centraal staan.

Het verdwenen dorpshuis, voorheen woning van het schoolhoofd van de Nic. Beetsschool

Tijdens de wandelingen van ongeveer 1½ uur worden aan de hand van foto’s en verhalen de veranderingen in het dorp sinds 1960 aangeduid. Welke openbare gebouwen stonden er vroeger? Welke winkels? Wat was de plek waar zij stonden? Wat valt er te
vertellen over de mensen die er toen woonden of er gebruik van maakten? Ook zal worden ingegaan op de verhalen en de vragen die de wandelaars aandragen. Zo ontstaat al wandelend een levend beeld van het Heiloo van toen en nu. Het beginpunt van de
wandeling is de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30. Het eindpunt is de Witte Kerk of, indien gewenst, de Oudheidkamer.
De wandelingen vinden plaats op de woensdagen 15, 22 en 29 juli van 10.00 tot circa 11.30 uur. De Oudheidkamer is reeds geopend vanaf 09.00 uur. U kunt dan een kopje koffie drinken en de aanwezige exposities over 90 jaar Caecilia en foto’s van 1958 vanaf de spits van de Witte Kerk bekijken. De kosten bedragen € 2,50 p.p. inclusief koffie. Graag aanmelden via het e-mailadres info.oudheiloo@gmail.com of per telefoon: 072-5332571 of 06-51718363. Informatie: www.oudheiloo.nl


Juni

Rondleidingen in huis Nijenburg

Vanaf september starten weer rondleidingen in Nijenburg verzorgd door de Historische Vereniging Oud Heiloo.
Onder andere wordt tijdens de rondleidingen aandacht besteed aan de unieke schilderijencollectie, de “vooroudergalerij”, die bij het buitenhuis hoort. Zoals de schilderijen van Cornelis van Foreest en zijn zoon Pieter. Zij hebben respectievelijk aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw als dijkgraven een doorslaggevende rol gespeeld bij de versterking van de kwetsbare Hondsbossche Zeewering. Ook de familie Loopuyt krijgt aandacht. Deze familie heeft door het -gearrangeerde- huwelijk van hun dochter met Cornelis van Foreest (in 1839) gezorgd voor een financiële injectie waardoor een belangrijke bijdrage werd geleverd aan het behoud van Nijenburg. De informatie over de bewoners van Nijenburg belicht ook de nationale en lokale betekenis van de afgebeelde personen.

U kunt zich weer aanmelden voor de rondleidingen in Nijenburg op de zondagen in het voorjaar 2015 op:
20 september 11.00 uur of 13.15 uur, (inmiddels volgeboekt)
4 oktober 11.00 uur of 13.15 uur,
18 oktober 11.00 uur of 13.15 uur, (inmiddels volgeboekt om 13.15 uur)
15 november 13.15 uur, (inmiddels volgeboekt)
6 december 11.00 uur of 13.15 uur,
13 december 11.00 uur of 13.15 uur
21 juni 11.00 uur of 13.15 uur.

Voor groepen is aanmelding mogelijk voor de woensdagen
9 september , 23 september , 14 oktober , 25 november om 10.30 uur
De kosten bedragen p.p. € 7,50 inclusief koffie en koek (geen reducties)
Aanmelding: info.oudheiloo@gmail.com of 072-5332571.
Het huis Nijenburg is via de eigenaresse, Vereniging Hendrick de Keyser, ook te huur voor bruiloften, recepties, vergaderingen e.d. Zie www.hendrickdekeyser.nl.


Dubbelexpositie in Oudheidkamer Heiloo

Jan Hoetjes, die meer dan 50 jaar speelt bij Caecilia, en Benno Huijzer, die als jongeman vanaf de spits van de toren van de Witte Kerk foto’s maakte, openden de nieuwe expositie in de Oudheidkamer Heiloo. Veel interessante foto’s, films en voorwerpen illustreren deze facetten van de historie van Heiloo.
Ter inleiding van de opening van de expositie strooide de ‘Streetband’ van Caecilia op het pleintje voor de Oudheidkamer vrolijke klanken uit over een groot aantal genodigden. Jan Hoetjes kreeg daarna eerst het woord. Hij vertelde onder andere dat de familie Hoetjes en zo ook enkele andere Heilooër families generaties lang zeer verknoopt zijn met het orkest. Met een ferme gongslag opende hij de expositie over Caecilia.Hierna was het de beurt aan Benno Huijzer die de tentoonstelling van zijn eigen foto’s mocht openen. In 1958 beklom hij de Witte Kerk om het te restaureren haantje te verwijderen. Hij maakte toen foto’s vanaf de torenspits. Interessant is om te zien hoe Heiloo er 60 jaar geleden uitzag en voor vele genodigden bood de expositie een kans om te zoeken naar de woning of de winkel waar zij toen woonden, hun boodschappen haalden of waar zij werkten. Met het tonen van foto’s, muziekstukken, muziekinstrumenten, vaandels en uniformen geeft de tentoonstelling “90 jaar Heilooër Harmonieorkest Caecilia” een goed beeld van het reilen, zeilen en de ontwikkeling van Caecilia. Hoogtepunten waren de overgang van fanfare- naar harmonieorkest, het begin en de groei van het jeugdorkest, het optreden bij Jos Brink in “Wedden dat” en de deelname aan vele concoursen die vaak werden gewonnen, getuige de vele bekers en medailles die men kan bewonderen. Tijdens de expositie worden ook enkele films vertoond over de geschiedenis van het
orkest onder andere in de filmzaal van de Oudheidkamer. Daarnaast blijft de permanente expositie over de geschiedenis van Heiloo te bekijken in de achterzaal. De Oudheidkamer aan de Bergeonstraat 30 is geopend elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur en iedere zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Voor (familie)groepen is het mogelijk op doordeweekse dagen een bezoek te brengen en rondgeleid te worden. De entree is gratis en de koffie staat klaar.
Meer informatie:
www.oudheiloo.nl of telefoonnummers 072-5339736 / 5321404.

Hieronder twee filmpjes van de officiële opening van de dubbelexpositie.

Feestelijke opening 1

Feestelijke opening 2

Voor een fotoverslag klik HIER


Heropening van De Hutkoffer en presentatie boekje “De Hutkoffer en gevelmakelaars in Heiloo”

Op 10 juni heropende burgemeester Hans Romeyn De Hutkoffer aan de Heerenweg 21. Deze werd zowel van binnen als van buiten geheel gerenoveerd door Lucia Admiraal en Erik Bruijne. Er is nu een glasatelier in gevestigd.
Ter gelegenheid van deze renovatie werd ook, het boekje “De Hutkoffer en gevelmakelaars in Heiloo” van Dick Slagter gepresenteerd.
Het eerste exemplaar hiervan werd overhandigd aan burgemeester Hans Romeyn.
Het boekje bevat een onder andere een weergave van bekende feiten én informatie over voormalige bewoners. Ook wordt in het boekje ingegaan op de achtergronden van de in Heiloo aanwezige gevelmakelaars, waarvan er zich ook een op De Hutkoffer bevindt.
Het boekje is voor € 3,95 alleen verkrijgbaar in de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Oud Heiloo en bij het Glasatelier Lucia Admiraal.
Indien het boekje niet kan worden afgehaald, kan het tegen vooruitbetaling ook worden besteld via e-mailadres: dick.slagter@gmail.com. Bij bezorging binnen Heiloo kost een boekje € 5,00 en € 7,20 buiten Heiloo.

Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan burgemeester Hans Romeyn


De voorzijde van het boekje “De Hutkoffer en gevelmakelaars in Heiloo”


Henk Oostendorp en Theo van Wieringen, oud-bestuursleden van de vereniging overleden.

Op 30 mei is op 92-jarige leeftijd Henk Oostendorp overleden.
Henk Oostendorp was auteur van enkele boeken over de geschiedenis en de naamgeving van de straatnamen van Heiloo. Tevens was hij gemeenteraadslid en een van de oprichters van de Historische Vereniging Oud Heiloo.

Henk Oostendorp, werd in 1923 in Schagen geboren. Later, in 1949, vestigde hij zich met zijn echtgenote in Heiloo. Naast zijn werkzaamheden bij de Nederlandsche Bank te Alkmaar en na zijn pensionering was hij actief op vele fronten in Heiloo. Zo was hij lid van de gemeenteraad (1959-1962), jeugdsecretaris van de Foresters en mede-oprichter en gedurende enige tijd voorzitter van Oud Heiloo. In 1987 schreef hij het bekende boek “Geschiedenis en verklaring van de straatnamen van Heiloo”. Met de herdruk zijn vierduizend exemplaren van dit boek verkocht. Na zijn pensionering schreef hij op basis van zijn uitgebreide knipselarchief, inmiddels overgedragen aan Oud Heiloo, het eerste ‘geschiedenisboek’ over Heiloo “Heiloo door de jaren heen”. Dit boek werd door de Uitkijkpost uitgegegeven in 1994. In 2003 schreef de plaatselijke ‘straatnamendeskundige’ het vervolg van zijn eerste boek, “Het straatnamenboek van Heiloo”. Alle boeken zijn uitgegeven door de Uitkijkpost. De familie Oostendorp woonde vijftig jaar aan de Nicolaas Beetsweg en een achttal jaren aan de Dirk Bakkerhof. De laatste jaren woonden de heer en mevrouw Oostendorp in zorgcentrum De Marke in Bergen. Met het overlijden van de heer Oostendorp is een belangrijke Heilookenner heengegaan.

Op 2 juni is op 88-jarige leeftijd Theo van Wieringen overleden.
Theo werd in 1926 geboren in een huisje in het Heilooër bos. Hij bezocht het lager onderwijs en de MULO in Heiloo. Als jongeling heeft hij tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken gezeten in de pastorie van de Witte Kerk.
In 1979 trad hij toe tot het bestuur van “Oud Heiloo” en is daarna enige jaren bestuurslid gebleven.
Tot in 2014 was hij een van de rondleiders in het huis Nijenburg.We denken met dankbaarheid voor hun inzet voor onze vereniging terug aan Henk en Theo.

Het bestuur.


April

Presentatie 50 jaar archeologisch onderzoek in Heiloo in Oudheidkamer Heiloo

In de afgelopen jaren is veel van de oudste geschiedenis van Heiloo blootgelegd door archeologisch onderzoek. Op zaterdagmiddag 25 april vertelt archeologe Silke Lange in de Oudheidkamer Heiloo over de uitkomsten van dit onderzoek. Aansluitend kan men gericht de expositie “4000 jaar Heiloo” bezoeken.

De grond waarop wij wonen is duizenden jaren oud. Heiloo ligt op een strandwal, een zandrug die vierduizend jaar geleden parallel aan de kust is ontstaan. Zodra de strandwal er lag, trokken mensen het gebied in en vestigden zich op de droge, veilige gronden. De eerste bewoning was er al in de steentijd, getuige de recente vondsten aan de Kennemerstraatweg, op de plek waar nu het zorgcentrum Cranenbroeck staat. Na de steentijd kwam de bronstijd. Onze kennis over het leven in de bronstijd is enorm gegroeid dankzij de opgravingen in Zuiderloo en aan de andere kant van de strandwal, het Maalwater. Ondanks een zware tijd na de bronstijd waarin men vooral met langdurige droogte en daardoor zandverstuivingen op de strandwal te maken had, bleven mensen hier altijd wonen. Uit alle perioden zijn archeologische vondsten in Heiloo bekend. Vaak zijn het toevalsvondsten, ontdekt tijdens het aardappelrooien of het graven van een vijver in de tuin. Om de archeologie te beschermen kwam er in 2007 een nieuwe wetgeving, waardoor bij bodemverstoringen bijna altijd archeologisch onderzoek vereist is. Want, archeologie ontstaat in de loop van eeuwen en is bijzonder kwetsbaar. Archeologen noemen de sporen en vondsten in de ondergrond ‘het bodemarchief’. In de presentatie in het kader van de expositie “4000 jaar Heiloo” van de Vereniging Oud Heiloo vertelt archeologe Silke Lange over de archeologie van Heiloo. De opgravingen in Zuiderloo hebben enorme belangstelling gekregen. Heiloo kent echter veel meer archeologische vindplaatsen. Silke Lange geeft een overzicht van bekende en minder bekende vondsten in Heiloo en vertelt het verhaal erachter. Aansluitend is er gelegenheid om de expositie te bezichtigen onder begeleiding van een deskundige van Oud Heiloo. Tijdstip: zaterdagmiddag 25 april.
Aanvang: 14.30 uur. Locatie: Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30. Informatie:
www.oudheiloo.nl

Opgraving van laatmiddeleeuwse bewoning aan de Kennemerstraatweg 408-412 in 2006


Presentatie boek: “Heiloo een dorp in Oorlogstijd deel 2”

Op 17 april 2015 werd in het zaadpakhuis aan de Holleweg de presentatie verricht van het boek Heiloo een dorp in Oorlogstijd, deel 2″.
Na een boeiende inleiding van Jaap de Graaf mocht mevrouw M.Dekker van Josta de Graaf-Gieltjes het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen. Daarna ontving burgemeester Hans Romeyn het tweede exemplaar.
Jacky Mol had haar voor deze situatie, de heel toepasselijke, ruimte belangeloos beschikbaar gesteld.

Mevrouw M.Dekker en burgemeester Hans Romeyn met de eerste twee exemplaren van het boek

Voor een fotoverslag: klik HIER


Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2015

Woensdag 15 april 2015 werd de jaarlijkse ledenvergadering / jaarvergadering gehouden. Deze vergadering werd goed bezocht.
Evert Tiebie en Robert Sanstra traden als bestuurslid af en werden door de voorzitter bedankt voor hun bewezen diensten. Als nieuwe bestuursleden kon de vereniging Jacky Mol, Bart Feen de Lille en Paul Morsch begroeten.
De voorgenomen contributieverhoging werd met algemene stemmen aangenomen en wordt 15 euro.
Na de vergadering en de pauze werd een lezing verzorgd door de bekende historicus F.D. Zeiler uit Bergen met als titel: Waarom is er geen Heilooermeer? De vroege geschiedenis van de Berger- en Egmondermeer“.

Uitleg door historicus F.D.Zeiler

Voor een fotoverslag: klik HIER


Oorlogswandeling met Oud Heiloo (LET OP: alle geplande wandelingen zijn volgeboekt)

De gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in Heiloo zijn heftiger geweest dan menigeen denkt. Er waren relatief veel Duitsers in het dorp gevestigd en het verzet tegen deze bezetting door Heilooërs heeft veel gevolgen gehad. De Historische Vereniging Oud Heiloo heeft een wandeling van circa een uur uitgezet langs plekken en gebouwen die een rol hebben gespeeld in de oorlog.

Medio april zullen Jaap en Josta de Graaf/Gieltjes een vervolg presenteren van hun boek “Heiloo, een dorp in oorlogstijd”. De uitgave van dit tweede boek over de oorlog in Heiloo en de 70-jarige herdenking van de bevrijding van de Duitse bezetting vormden de aanleiding om een ‘oorlogswandeling’ door Heiloo uit te zetten. De wandeling door Heiloo en het Heilooër Bos voert onder andere langs een aantal gebouwen die in de oorlog van belang zijn geweest. Om enkele te noemen: het Rode huis, de pastorie van de Witte Kerk, De Oude Herberg (Herberg Jan), het huis De Merel, de boswachterswoning, de barakken bij de Preekstoel, de villa Blue Heaven, Nijenburg. Tijdens de wandeling zal door Jaap en Josta worden verteld welke rol de gebouwen hebben gespeeld. Ook zullen markante plekken worden bezocht, zoals het Paardenlandje, de plekken van de tankgracht, de plaats met restanten van de muur rond het barakkenkamp in het bos en de schuttersputten in het Overbos. Voor deelname aan de wandeling wordt u verzocht zich aan te melden op een van de hieronder aangegeven wijzen. De wandelingen starten bij de Oudheidkamer Heiloo aan de Bergeonstraat 30, waar u wordt ontvangen met koffie en koek. We vragen een bijdrage van € 2,50 per persoon. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 18 april, zondag 26 april , telkens met een start om 14.00 uur en op en vrijdag 1 mei om 19.00 uur . U kunt zich opgeven via het e-mailadres: aanmelding.oudheiloo@gmail.com, de website www.oudheiloo.nl/Contact/Reactieformulier Als dat niet mogelijk is, kunt u bellen naar het telefoonnummer 072-5332571.

Barakkenkamp, na de oorlog tot ca. 1960 in gebruik door het Nederlandse leger.


Maart

Jaarvergadering 2015

Op woensdagavond 15 april 2015 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Heiloo gehouden in de vergaderzaal van de Ter Coulsterkerk Holleweg 111, 1851 KE Heiloo. De vergadering vangt aan om 20.00 uur, de zaal is geopend om 19.30 uur. Het avondprogramma bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel omvat de ledenvergadering. Na de pauze vindt een presentatie plaats verzorgd door de bekende historicus F.D. Zeiler uit Bergen met als titel: Waarom is er geen Heilooërmeer? De vroege geschiedenis van de Berger- en Egmondermeer“.Achter de kerk is voldoende parkeerruimte beschikbaar.


Februari

Rondleidingen Oudheidkamer

Vanaf heden worden elke zaterdag om 14.30 uur rondleidingen gegeven in de Oudheidkamer. Op deze manier kan men onder deskundige begeleiding kennis nemen van de geschiedenis van Heiloo.
De rondleiding voert langs de permanente expositie. De bezoekers worden meegenomen langs een tijdlijn, die de geschiedenis van Heiloo van 2000 voor Christus tot circa 1950 vertelt. Aan de hand van de tijdlijn worden thema’s extra belicht. De thema’s in de huidige expositie zijn onder meer: religie in Heiloo, buitenhuizen en de infrastructuur van Heiloo door de tijden heen. In de komende jaren zal de tijdlijn worden gehandhaafd en zullen de thema’s variëren.

Rondleidingen in huis Nijenburg weer mogelijk (LET OP: is inmiddels volgeboekt)

Eind februari starten weer rondleidingen in Nijenburg verzorgd door de Historische Vereniging Oud Heiloo. Tijdens de rondleidingen krijgt ook de historische schilderijenverzameling de aandacht.
Mede omdat Vereniging Hendrick de Keyser continu bezig is Nijenburg te herinrichten, is een (nieuw) bezoek aan Nijenburg zeer de moeite waard. Onder andere wordt tijdens de rondleidingen aandacht besteed aan de unieke schilderijencollectie, de “vooroudergalerij”, die bij het buitenhuis hoort. Zoals de schilderijen van Cornelis van Foreest en zijn zoon Pieter. Zij hebben respectievelijk aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw als dijkgraven een doorslaggevende rol gespeeld bij de versterking van de kwetsbare Hondsbossche Zeewering. Ook de familie Loopuyt krijgt aandacht. Deze familie heeft door het -gearrangeerde- huwelijk van hun dochter met Cornelis van Foreest (in 1839) gezorgd voor een financiële injectie waardoor een belangrijke bijdrage werd geleverd aan het behoud van Nijenburg. De informatie over de bewoners van Nijenburg belicht ook de nationale en lokale betekenis van de afgebeelde personen.

Het echtpaar Cornelis van Foreest en Johanna Loopuyt, ca. 1850

U kunt zich weer aanmelden voor de rondleidingen in Nijenburg op de zondagen in het voorjaar 2015 op:
15 maart 11.00 uur,
19 april 11.00 uur of 13.15 uur,
3 mei 11.00 uur of 13.15 uur,
17 mei 11.00 uur,
7 juni 11.00 uur of 13.15 uur
21 juni 11.00 uur of 13.15 uur.

Voor groepen is aanmelding mogelijk voor de woensdagen 25 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april, 22 april, 6 mei, 27 mei, 17 juni en 1 juli.
De kosten bedragen p.p. € 7,50 inclusief koffie en koek (geen reducties)
Aanmelding: info.oudheiloo@gmail.com of 072-5332571. Het huis Nijenburg is via de eigenaresse, Vereniging Hendrick de Keyser, ook te huur voor bruiloften, recepties, vergaderingen e.d. Zie www.hendrickdekeyser.nl.

error: Content is protected !!