Nieuws Intern 2010

Nieuws van de vereniging 2010

December

Een vernieuwde website.

In de nieuwe opzet wordt dit geprobeerd via een uitklapmenu, waardoor men beter dan voorheen rechtstreeks naar de onderwerpen kan doorklikken.
Omdat er bijna geen gebruik gemaakt wordt van kleine beeldschermen, zijn de pagina’s breder van opzet waardoor het geheel meer overzicht biedt.

Mocht u fouten ontdekken of suggesties hebben, schroom dan niet ons dit te laten weten.


September

Expositie en film over de Tweede Wereldoorlog in Heiloo

HEILOO – Hoewel de oorlogshandelingen in Heiloo in zekere zin beperkt waren, hebben er tussen 1940 en 1945 toch ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden. Deze gebeurtenissen vormen de onderwerpen van een expositie en een film in de Oudheidkamer Heiloo beginnend op 9 oktober.

Toen op 8 mei 1945 de Canadezen vanuit het zuiden door Heiloo trokken, haalden de Heilooërs opgelucht adem. Het tijdperk van de Duitse bezetting van het dorp was een barre, benauwde en soms ook schokkende periode geweest.

Dat begon al meteen in 1940 toen de Willibrordusstichting moest worden ontruimd om ingericht te worden als een Duits ‘Marinelazarett’. De in de loop der jaren steeds moeilijker en grimmiger wordende omstandigheden noopten ook Heilooërs tot onderduiken en verzet. Voor de onderduikers moesten ook voedselbonnen worden bemachtigd door overvallen zoals op het bonkantoor aan de Straatweg. Ook het gemeentehuis werd bezocht door een knokploeg. Vliegtuigbommen richtten veel schade aan en er waren daardoor dodelijk getroffen slachtoffers te betreuren.

Anderzijds waren er ook ‘vriendelijke’ bezetters en was de oorlogstijd voor kinderen een spannende tijd. En een tijd waarin gemeenschapszin naar voren kwam.

Weinig is nog zichtbaar en merkbaar van die tijd. Nabij het gemeentehuis herinnert een soms weinig opvallend monument aan die tijd.

Dit alles en veel meer wordt in beeld gebracht door een expositie en een film met authentieke materialen en informatie betrekking hebbend op Heiloo.

De tentoonstelling en de film zijn te bezichtigen in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30, met een feestelijke openstelling voor de leden op zaterdag 9 oktober aanstaande. Filmvertoningen om 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

Voorts op alle dinsdagavonden (19.00 – 21.00 u.) en zaterdagmiddagen (14.00 – 17.00 u.). Inlichtingen tel 5321404/5339736

Herinneringsmonument Tweede Wereldoorlog nabij het gemeentehuis


Johannes Hasebroek en Nicolaas Beets kwamen tot leven bij Oud Heiloo

HEILOO – Tijdens de Monumentendag op zaterdag 11 september j.l. kwam ‘De Kring van Heiloo’ weer even tot leven in de Oudheidkamer Heiloo. Het gezelschap rond de Heilooër predikant Hasebroek met onder anderen Nicolaas Beets, Betsy Hasebroek en Truitje (Bosboom-)Toussaint bracht de ‘smaak van de 19e eeuw’ in beeld.

Zo’n 170 jaar geleden was Heiloo gedurende korte tijd een niet onbelangrijke literair centrum in Nederland. Jonge schrijvers en dichters hielden elkaar gezelschap in de pastorie van de Witte Kerk en ’s avonds op Nijenburg bij de familie Van Foreest. Men las elkaar pas geschreven werk voor en discussieerde over de -romantische- literatuur  van die tijd.

De zogenaamde ‘Kring van Heiloo’ heeft in het midden van de 19e eeuw zeker enige invloed gekend. Johannes Hasebroek en vooral Nicolaas Beets (‘Camera Obscura’) werden veel gelezen. Truitje Bosboom-Toussaint is een bekende schrijfster geworden van wie het werk is vertaald in vele Europese talen (‘Majoor Frans’).

De smaak van de lezers is echter veranderd; de genoemde schrijvers worden nu niet of nauwelijks meer gelezen. Daar kan een eenmalig bezoek van de ‘Kring’ niet veel meer aan wijzigen.

Zaterdag 25 september zal er nogmaals aandacht worden besteed aan de ‘Kring’, d.m.v. een rondleiding en een diapresentatie. Aanvang 15.00 uur in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30. Informatie tel 072-5321404

De Kring van Heiloo in 2010: v.l.n.r. Betsy Hasebroek (Annie Gilles), Joh. Hasebroek (Jaap Schuuring), Truitje Toussaint (Marianne Rutgers), Nic. Beets (Frits Hoogerheyde), Aleida van Foreest (Lida Hoogvorst)


Oud Heiloo verwelkomt 600ste lid

HEILOO – Tijdens de presentatie bij ‘uit&zo’ mocht de Historische Vereniging Oud Heiloo haar 600ste lid inschrijven. Het nieuwe lid, mw. Hoebe-Bruin, werd gefeliciteerd door wethouder Ouderkerken.

De interesse voor de geschiedenis van Heiloo neemt toe. Tijdens ‘uit&zo’ heeft Oud Heiloo dan ook een beduidend aantal nieuwe leden kunnen inschrijven. Mw. Hoebe-Bruin viel als 600ste lid in de prijzen. Zij mocht het boek ‘Heiloo, toen het dorp nog dorp was’, met de handtekeningen van de auteurs, in ontvangst nemen. Wethouder van cultuur, Jacob Ouderkerken, reikte het boek uit.

Oud Heiloo is druk bezig met een expositie over de Tweede Wereldoorlog in de Oudheidkamer Heiloo. Informatie: 072-5321404

Wethouder Ouderkerken en Wim Buwalda, Oud Heiloo, feliciteren mw. Hoebe-Bruin.


Landelijke Monumentendag

Op zaterdag 11 september wordt in het kader van de Monumentendag in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30, aandacht besteed aan ’De Kring van Heiloo’. Dominee Johannes Hasebroek en zijn vriend Nicolaas Beets verwelkomen u persoonlijk! De Oudheidkamer Heiloo is open van 10.30 – 16.30 uur.

Tevens is er door “Stichting Kijk Op Het Verleden” een wandelroute voor deze dag uitgezet. De route kan worden gedownload door HIER (herziene versie) te klikken.


Augustus

Uit & Zo (voorheen Uitmarkt)

Op zaterdag 4 september is de Historische Vereniging Oud Heiloo aanwezig op de markt    ‘Uit & Zo op de Westerweg vóór en in de Willibrorduskerk (10.30-16.00 u.). Op de markt presenteren we ons voor de leden en eventuele nieuwe leden. In de kerk (‘Ontmoetingszaal’) worden diapresentaties met toelichting vertoond.


Expositie oktober 2010

Wegens verbouwingswerkzaamheden is de Oudheidkamer Heiloo tot begin oktober 2010 gesloten.

Na 9 oktober wordt de tentoonstelling ‘Heiloo in de Tweede Wereldoorlog’ opengesteld. Tevens zal dan de daarvoor speciaal vervaardigde film “Heiloo, 1940 – 1945” worden vertoond. Ook de Heylooer Cronyck, die in augustus verschijnt, wijdt een artikel aan de oorlogsjaren in Heiloo.

Wij zoeken nog inwoners van Heiloo die ons voorwerpen, beeldmateriaal en geschreven of mondelinge informatie kunnen verstrekken ten behoeve van deze tentoonstelling.


April

Officiële start restauratie schilderijencollectie Van Foreest

HEILOO: Op dinsdag 20 april 2010 is in het stadhuis in Alkmaar het officiële startsein gegeven voor de restauratie van vijftig portretschilderijen die tot en met 2007 in Nijenburg hebben gehangen. In het voorjaar van 2011 zal de restauratie voltooid zijn en zullen de portretten worden geëxposeerd.

Unieke collectie is eeuwenlang bij elkaar bewaard gebleven

Degenen die Nijenburg hebben bezocht in de tijd dat het huis nog werd bewoond door de familie Snethlage-Van Foreest zal het zeker zijn opgevallen: in de trapportalen en in bijna alle vertrekken hingen vaak donkere portretten van leden van de Van Foreestfamilie die de bezoekers indringend aankeken.

Vijftig schilderijen, op houten panelen en op linnen, van bewoners van Nijenburg van de zeventiende eeuw tot de eenentwintigste eeuw en van andere leden van de familie, zijn eeuwenlang bij elkaar gehouden. Dat zijn schilderijen met een portret van de stichter van Nijenburg, Gerard van Egmond van de Nijenburg (ca. 1700), tot en met een portret van mevrouw Snethlage-Van Foreest (ca. 1995). Een aantal landelijk bekende (portret)schilders als Nicolaas Pickenoy (1588-1653), Jan de Baen (1633-1702) en Jan Verkolje (1650-1693) hebben in opdracht van de familie de stukken vervaardigd. Een kostbaar bezit van de familiestichting Van Foreest van Egmond van de Nijenburg. Echter bij de ontruiming van het huis, als voorbereiding op de restauratie door de nieuwe eigenaresse,  de Vereniging Hendrick de Keyser, bleek dat de conditie van de schilderijen aangaf dat restauratie dringend nodig was.

Met financiële bijdragen van de gemeentes Alkmaar en Heiloo en daarnaast verschillende fondsen krijgt de collectie onder beheer van het Stedelijk Museum Alkmaar een grote opknapbeurt.

Schilderij: Gerard van Egmond van de Nijenburg (1646-1712), schilder onbekend

Het ABC van de restauratie

De toegemeten tijd en de beschikbare financiën leggen beperkingen op bij de restauratie. Conservator Christi Klinkert van het Alkmaarse museum heeft daarmee rekening gehouden in een vernuftig plan van aanpak. Sommige schilderijen krijgen een A-status: ze zijn er slecht aan toe, betreffen belangrijke familieleden of zijn vervaardigd door een bekende kunstenaar. De C-status is voorbehouden aan schilderijen met een goede conditie of het betreft minder belangrijke werken. De A-stukken ondergaan een grondige, langdurige restauratie, voor de B-werken geldt een gemiddelde aanpak en de C-schilderijen worden op eenvoudige wijze geconserveerd.

Zorgelijke staat van het poppenhuis

Nationaal en internationaal befaamd is het poppenhuis dat sinds de zeventiende eeuw behoort tot het interieur van Nijenburg. Een schimmel heeft zowel het huis, de meubeltjes als de poppen aangetast. De Vereniging Hendrick de Keyser, eigenaresse van het poppenhuis, wil het laten restaureren, maar de benodigde tweehonderdduizend euro’s moeten nog worden verworven.

Schilderij: Nanning van Foreest (1529-1592), schilder onbekend

Expositie in maart-april 2011

Er wordt nog een jaar uitgetrokken voor de restauratie van de schilderijencollectie. In het voorjaar van 2011 zal een grote expositie worden ingericht in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Daarna zal een deel van de collectie een plaats krijgen in het dan na restauratie gereedgekomen huis Nijenburg.

Verdere informatie bij de Historische Vereniging Oud Heiloo, tel. 072-5311404

Schilderij: Jacob Dirckz. van Foreest (1640-1708) door Jan de Baen


Bestemmingsplan van Nijenburg toegelicht

Restauratie afgerond eind 2011

HEILOO – Op woensdag 24 maart hebben medewerkers van de Vereniging Hendrick de Keyser zeer gedetailleerd de plannen toegelicht die betrekking hebben op de restauratie en de toekomstige bestemming van het huis Nijenburg.

Rondleiding in en om Nijenburg

Voor de vrijwilligers van de Historische Vereniging Oud Heiloo was ’s middags een rondleiding georganiseerd binnen en buiten Nijenburg. Aan de buitenkant werd onder andere gewezen op de bijzondere constructie van de ’romantische buitenplaats in het groen’.  Aan ‘de groote wooninge’ van het begin van de 17e eeuw van de familie Egmond van de Nijenburg is in latere tijden nogal veel toegevoegd. Drie generaties Van Foreest, uit een West-Fries regentengeslacht, hebben in de eeuwen daarop volgend vrij omvangrijke verbouwingen laten uitvoeren. Dit resulteerde in een buitenhuis in de stijl van het Hollands Klassicisme. Allerlei details geven aan dat vermoedelijk de bekende bouwmeester Steven Vennecool (1657-1719) invloed heeft gehad op de bouw. Een verbouwing in 1831 leidde tot een ingrijpende verandering van de voorkant en het interieur.

Plannen toegelicht

In de Oudheidkamer Heiloo werd ’s avonds onder grote belangstelling uitvoerig stilgestaan bij de plannen die de eigenaresse, de Vereniging Hendrick de Keyser, heeft met het huis.

De ruim 90 jaar oude vereniging bezit, verspreid over geheel Nederland, 360 gebouwen verdeeld over ruim 90 gemeenten. Huizen in Amsterdam vormen de hoofdmoot. In Alkmaar zijn twee huizen, aan de Mient, in het bezit. In Heiloo één, maar men beschouwt Nijenburg als een bijzondere aanwinst, vanwege het landelijke karakter van de omgeving van het huis. Na verwerving en restauratie krijgen de panden doorgaans een woonbestemming. Primaire inkomsten van de vereniging zijn dan ook de huursommen die de gebouwen opleveren. Secundaire inkomsten worden gevormd door schenkingen en bijdragen van fondsen.

Dhr. Smit, architectuurhistoricus, vertelde enthousiast over de kenmerkende bouwkundige details die in de loop der eeuwen het interieur en de buitenkant van het huis hebben bepaald.

Vervolgens werd aan de hand van bouwtekeningen door mw. Finally, adjunct-directeur van Hendrick de Keyser, toegelicht hoe de restauratie in de periode eind 2010 tot het einde van 2011 haar beslag krijgt. Dit zal resulteren in drie lagen in het huis met drie bestemmingen.

De benedenverdieping wordt een woonhuis met een groot oppervlakte, maar met slechts twee slaapvertrekken. Dit deel wordt verhuurd. In principe geldt elke belangstellende als gegadigde, maar een zekere selectie zal wel plaatsvinden.

De eerste verdieping, een ‘bel-etage’ met nogal wat hoogteverschillen, krijgt een bescheiden museale functie. In beperkte mate kan deze verdieping worden bezocht door en worden verhuurd voor groepen van niet meer dan vijfentwintig personen. De zogenaamde ‘Blauwe Kamer’ die reeds geheel is gerestaureerd is de trekpleister van deze verdieping. De grote kamer aan de zuidoostzijde is bestemd voor groepsgebruik.

De zolderverdieping met een wat bescheidener omvang krijgt eveneens een woonbestemming. Ook hier wordt zorgvuldig rekening gehouden met het terugbrengen van de oorspronkelijke kenmerken van het interieur.

De uitvoerige uitleg viel zeer in de smaak bij de aanwezigen; vele vragen die leefden bij inwoners van Heiloo werden zodoende beantwoord.

Namens Oud Heiloo bedankte Wim Buwalda de sprekers en prees hen voor de diepgaande kennis van Nijenburg waaruit een grote betrokkenheid blijkt.

Ter afsluiting werd op veler verzoek de indrukmakende film ‘Vertellingen over het wonen op Nijenburg’ vertoond met als hoofdpersoon mw. Elisabeth Snethlage-van Foreest.

Achterzijde van Nijenburg

Vrijwilligers


Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op woensdagavond 7 april 2010.
De vergadering vindt plaats in de grote zaal van het Open Huis in het winkelhof ‘t Loo.
De vergadering begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Na de pauze zal een presentatie worden verzorgd in de vorm van een samenspraak.
Dhr. Chr.Streefkerk belicht “De malen van Heiloo, nieuwe gezichtspunten op de geschiedenis van ontginning en waterbeheersing van Heiloo“.

VERBOUW- EN BESTEMMINGSPLANNEN NIJENBURG TOEGELICHT

Op woensdagavond 24 maart 2010 vanaf 19.30 uur geven medewerkers van de Vereniging Hendrick de Keyser een toelichting op de verbouwplannen en de toekomstige bestemming van het huis Nijenburg. De voordracht wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Heiloo in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30. Aanvullend op de voordracht zal – op veler verzoek – de film ‘Vertellingen over het wonen op Nijenburg’ nogmaals worden vertoond.

De toegang is gratis voor leden. Aan niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro per persoon, inclusief een kopje koffie.Vanwege de beperkte ruimte dient men zich ruim van te voren aan te melden via de telefoonnummers 072-5321404 of 072-5339736.


Februari

Wonen met het groen

Fietsend door het historische landschap van Heiloo 

In opdracht van de gemeente Heiloo heeft het ‘Landschap Noord-Holland’ een inventarisatie gemaakt van zogenaamde kleine landschapselementen in Heiloo. Het is de bedoeling dat bij de bebouwingsplannen van Zandzoom/Zuiderloo deze kenmerken van het historisch landschap intact blijven. Inwoners van Heiloo kunnen hiervoor zelfs subsidie verkrijgen.

Een frisse fietstocht

Op dinsdag 15 januari 2010 startte een groep belangstellenden en betrokkenen na een -warme- ontvangst in het gemeentehuis door wethouder Hero Veger en ‘monumentenmedewerker’ Anita van Breugel een fietstocht door Heiloo. Met een temperatuur van om en nabij het vriespunt beklommen vertegenwoordigers van de gemeente, van het Landschap Noord-Holland, van de monumentencommissie, van de Stichting Baduhenna en de Vereniging Oud Heiloo hun rijwiel.

Vanaf het gemeentehuis door het gemeentebosje werd het eerste stoppunt bereikt, de Spanjaardslaan. Daar werden de nog steeds bestaande, markante houtwallen bekeken en besproken. De wallen dienden eertijds als perceelafscheidingen en bescherming tegen zandverstuivingen voor de daartussen gelegen akkertjes. Het is de bedoeling dat bij de inrichting van dit gebied, bedoeld voor woningbouw, de houtwallen worden geïntegreerd. Ook het daar gelegen idyllische ‘bosje van Paul’ zal gespaard worden. Medewerkers van het Landschap Noord-Holland reikten de gedachte ‘leven met het groen’ aan: bewoners dienen niet alleen te profiteren van, maar ook zorgvuldig om te gaan met en te streven naar het behoud van de natuurlijke landschapselementen in hun directe leefomgeving. Opvallend is daarom wel dat de houtwallen nu deels zijn aangetast en slecht worden onderhouden.

Via de Hoogeweg met zijn landelijke bermbegroeiing ging de tocht naar een stop in de Krommelaan. Daar wordt een fraai uitzicht geboden op de landschappelijke begroeiing van de zuidkant van het Zuiderloogebied.

De Kennemerstraatweg werd overgestoken richting Oosterzijweg. De stopplaats aldaar bood een blik op het -voormalige- buurtschap Oosterzij, gelegen aan de oostkant van de strandwal waarop Heiloo ligt.

Daarna werd een koude wind getrotseerd op de Lagelaan. Na het overbruggen van de A9 werd een polderweggetje, de Limmerdijk, ingeslagen dat leidt naar de plaats waar zich vroeger een eendenkooi bevond. Behalve op de vroegere eendenkooi, heeft men daar een mooi uitzicht op het weidegebied in de richting van de molen van Akersloot. Schaatservaringen in dit gebied werden gedeeld door de aanwezigen.

Via de Oosterzijweg werd het gebied van de gemeente Heiloo verlaten. Dit had een bedoeling. Langs de Nieuwelaan, nabij de grens van Heiloo en Limmen, stroomt een heuse duinrel, de Limmerbeek. De stroming in dit beekje is duidelijk waarneembaar.

‘Kwartje koffie’ was, vanwege de kou, het welkome eindpunt van de fietstocht.

Overhandiging rapport

In motel Heiloo werd door dhr. J. Kuiper van Landschap Noord-Holland het rapport ‘Veldinventarisatie kleine landschapselementen’ opgesteld door J. Beets, overhandigd.

Houtwallen

Eendenkooi

Foto’s W.Buwalda


Rondleidingen

Afbeeldingen van bekende en minder bekende dorpsgezichten, gebouwen en documenten die de historie van Heiloo markeren maken deel uit van een interessante expositie in de Oudheidkamer Heiloo.
Zaterdag 20 februari worden rondleidingen verzorgd.

Bij de naam ‘De Blinken’ denken vele Heilooërs misschien in de eerste plaats aan het appartementengebouw in het stationscentrum. Echter de naam is ontleend aan het voormalige klooster van de Regulieren, kanunniken die op de grens van Heiloo en Alkmaar in de vijftiende en zestiende eeuw in het klooster onderdak vonden.

Naast een afbeelding van dit gebouw biedt de tentoonstelling ‘Lustoord Heiloo’ vele afbeeldingen van historische gebouwen en dorpsgezichten.

Ook worden afdrukken getoond van interessante documenten die in de geschiedenis van Heiloo een belangrijke rol hebben gespeeld. Zo wordt een proces-verbaal weergegeven dat het verhaal vertelt van een aantal rooms-katholieke inwoners van Heillo die in december 1798 met het oog op een kerstviering de sleutel van de Witte Kerk opeisten bij de dominee. De dominee wilde de sleutel niet afstaan. Als stille getuige van de ‘sleutelkwestie’ ligt de betreffende sleutel in de expositie naast het proces-verbaal.

Een aantal, in primitieve tekenstijl, getekende weergaven van bedevaarten naar O.L.V. Ter Nood bieden een goed beeld van de bedevaarten die in het begin van de twintigste eeuw vanuit het bedevaartsoord naar onder andere het putje bij de Witte Kerk en de Preekstoel in het Heilooër bos voerden.

Omdat de expositie eind maart wordt beëindigd, raden wij u aan binnenkort een bezoek te plannen. Met de toelichting tijdens de rondleiding gaat de historie van Heiloo meer voor u leven.

De rondleidingen vinden plaats op zaterdag 20 februari 2010 om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur.

Prent van De Blinken

error: Content is protected !!